Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από:

• τον/την Πρόεδρο του Τμήματος,

• τον/την Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο του Τμήματος,

• τους Διευθυντές/ντριες των Τομέων,

• δύο εκπροσώπους των φοιτητών/τριών,

• έναν/μία εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΜΥ)

• και, στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν το Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), έναν/μία εκπρόσωπο του ΕΤΕΠ.