Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Δημοσιευμένο συγγραφικό-ερευνητικό έργο

 

Mονογραφίες

1. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: O Eκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρ­ρύθμιση και η διάσπασή του, Kυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 168.

2. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Eκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη μεταπολεμική Eλλάδα (1950-1974), ΑΠΘ, 1990, σσ. 345ιδακτορική διατριβή).

3. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: H ίδρυση του πρώτου δημόσιου γυμνασίου στην Kύπρο: αναζη­τήσεις, θέσεις και αντιθέσεις, Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 1997, σσ. 141.

4. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Iστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Kύπρο 1898-1960, τόμος A’, Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα 2001, σσ. 626.

Iστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Kύπρο: οι πηγές 1898-1931, τόμος B’, Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα 2001, σσ. 369.

Iστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Kύπρο: οι πηγές 1936-1960, τόμος Γ’, Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα 2001, σσ. 728.

5. [Aχιλ. Γ. Kαψάλης-Δημ. Φ. Xαραλάμπους:] Σχολικά Eγχειρίδια: θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, Μεταίχμιο, Aθήνα 2008 (2η έκδοση-αναθεωρημένη), σσ. 397 (1η έκδοση: Αθήνα, Έκφραση, 1995, σσ. 253).

6. Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους: Έθνος, Κοινωνία, Παιδεία. Η Μέση Εκπαίδευση και οι Οργανώσεις του Καθηγητικού Κόσμου κατά την περίοδο της Αγγλικής Κατοχής στην Κύπρο, τόμ. Α’, Μεταίχμιο / Οργάνωση Ελλήνων  Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, Αθήνα 2015, σσ. 863.

Έθνος, Κοινωνία, Παιδεία. Η Μέση Εκπαίδευση και οι Οργανώσεις του Καθηγητικού Κόσμου κατά την περίοδο της Αγγλικής Κατοχής στην Κύπρο, τόμ. Β’ (οι πηγές), Μεταίχμιο / Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, Αθήνα 2015, σσ. 542.

 

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

1. Επιμέλεια της μετάφρασης του βιβλίου: C. A. Klok: Αφροδίτη και Ευρώπη. Συνοπτική ιστορία της Κύπρου από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005.

 

2. Δημ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.): Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2006.

 

Επιμέλεια βιβλίου

1.  Δημ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.): Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

 

Ενδεικτική επιλογή αρθρογραφίας

 1. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Όψεις του γλωσσικού προβλήματος στην Eλλάδα: από τη δίκη των τόνων στην καθιέρωση του μονοτονικού (1941-1982), στο: περ. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, τεύχ. 18, 1993, σ. 39-62.

2. D. Ph. Charalambous: From the Influences of the Enlightement to the Rise of National Ideology: The Case of Secondary Education in Cyprus during the 19th Century, στο: Nikos P. Terzis (ed.): Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Natio-States (Balkan Society for Pedagogy and Education), Kyriakides, Thessaloniki 2000, σ. 35-43.  

3. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Εθνική και αποικιακή εκπαιδευτική πολιτική στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο: το ζήτημα του ελέγχου των δασκάλων (1895-1929), Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα, 2002, σ. 153-164.

4. [Δημ. Φ. Χαραλάμπους-Ιωάννης Γκανάκας]: Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: επίσημες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις, στο: περ. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχ. 7, 2006, σ. 13-41.

5. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Το αντιμεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό ρεύμα: από τη μετεμφυλιακή στην πρώιμη μεταπολιτευτική περίοδο, στο: Δημ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.): Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 259-283[1].

6. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Μεταπολεμική και μεταπολιτευτική εκπαιδευτική πολιτική: από την ασυνέχεια στη συνέχεια, στο: Δημ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.): Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 121-144.

7.  Dimitris Ph. Charalambous & Elisabet Pavlidou: The institution of the Institutes of Vocational Training in Greece (1992-2008), στα: Πρακτικά του  11ου διεθνούς συνεδρίου της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευση: Further Education in the Balkan Countries (Ικόνιο-Τουρκία, 23 έως 26-10-2008).

 

8.  Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Φύλο και διδασκαλικός συνδικαλισμός στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο, στα: Πρακτικά του 5ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Πάτρα 4 & 5-10-2008) (Ψηφιακή Έκδοση: http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/index.htm ).

 9. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι ‘πολιτικές των άκρων’, στο: περ. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχ. 13, 2009, σ. 54-85.

 10. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Η ελληνοκυπριακή εκπαίδευση στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο (1878-1960), στο: Ν. Π. Τερζής: Μελέτη της εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού: πριν από το κράτος-έξω από το κράτος-στο κράτος, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 119-146. 

11. Δημ. Φ. Χαραλάμπους: Μεταπολιτευτική εκπαιδευτική πολιτική, στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.): Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: όψεις και απόψεις, τόμ. Β’, Gutenberg, Αθήνα 2011, σελ. 253-266.


 

[1] Μια πρώτη μορφή της εργασίας αυτής με τον ίδιο τίτλο είναι δημοσιευμένη στο: Χρ. Τζήκας (επιμ.): Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005.