Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

Τα Όργανα Διοίκησης του Διδασκαλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Ο/H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εκλεγμένη Διοίκηση του Διδασκαλείου για τη διετία 2010 - 2012:

Πρόεδρος του Δ.Σ.: Κωστούλη Τριανταφυλλιά, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Αντιπρόεδροι του Δ.Σ.:
1. 
Γρόλλιος Γεώργιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ
2. 

Εκπρόσωπος  διδακτικού προσωπικού εκτός ΠΤΔΕ : -

Εκπρόσωποι Μετεκπαιδευομένων (2008-2009):
 -
Αναπληρωτής:  , Μετεκπαιδευόμενοι Δάσκαλοι στην Γενική Αγωγή

Εκπρόσωποι μετεκπαιδευομένων για θέματα Ειδικής Αγωγής (2007 - 2008):
  - Αναπληρωτής:  , Μετεκπαιδευόμενοι Δάσκαλοι στην Ειδική Αγωγή

 (( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))