Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

 

Προσφερόμενα Ερευνητικά Προγράμματα Γενικής Αγωγής (2007-2009)

 

Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος

Διδάσκων

1. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Σπ. Ράσης
   
2. "Φυσικές Επιστήμες και Τέχνη: Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικού υλικού" Φ. Σέρογλου
   
3. Ι) Έρευνα της αναγνωστικής ανταπόκρισης των μαθητών σε λογοτεχνικά κείμενα
ΙΙ) Διερεύνηση των αναγνωστικών συνηθειών και προτιμήσεων εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους.
ΙΙΙ) Διερεύνηση αναγνωστικών πρακτικών μέσα στην τάξη
IV) Εκπόνηση εναλλακτικών προτάσεων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους μετεκπαιδευόμενους.
Βεν. Αποστολίδου
   
4. I) Οι αειφανείς αστερισμοί του τόπου μας μέσα από τη μυθολογία και τη σύγχρονη αστρονομία.
II) Το ηλιακό μας σύστημα και οι διαστημικές αποστολές των τελευταίων χρόνων.
III) Η διαπραγμάτευση των αστρονομικών εννοιών στα νέα βιβλία των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
IV) Κατασκευή οριζόντιου και κατακόρυφου ηλιακού ρολογιού.
V) Ο Γνώμονας και οι εφαρμογές του στην αρχαιότητα για τον υπολογισμό αστρονομικών μεγεθών. 
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Στ. Αυγολούπης
   
5. Καινοτομίες στην εκπαίδευση Γ. Γρόλλιος
   
6. Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την κατάκτηση του γραμματισμού στο Δημοτικό Σχολείο. Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: αναγνωστική κατανόηση, παραγωγή κειμένων, ορθογραφημένη γραφή, προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου στο Δημοτικό Σχολείο, νέα βιβλία, νέα αναλυτικά προγράμματα Αθ. Αϊδίνης
   
7. Ι) Αστικοποίηση & εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Η περίπτωση των νομοσχεδίων Κ. Θεοτόκη 1889.
ΙΙ) Το διεκδικητικό πλαίσιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας στο μεσοπόλεμο μέσα από τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων.
ΙΙΙ) Επιθεωρητής και Σχολικός Σύμβουλος συγκριτική μελέτη των ρόλων σε σχέση με την ανανέωση των σχολικών πρακτικών και το παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο.
IV) Οι σκοποί της εκπαίδευσης κατά το σύνταγμα και τους εκπαιδευτικούς νόμους και οι στόχοι διδασκαλίας των ενοτήτων ορισμένων «φρονηματιστικών» μαθημάτων: Σύγκληση και υλοποίηση ή απόκλιση;
V) Η μελέτη της πορείας και της ζωής ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα από τα αρχεία του (σε περίπτωση που όλα ή ορισμένα μέλη της ομάδας των σπουδαστών/στριών διαβιούν στην ίδια περιοχή).
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Χρ. Τζήκας
   
8. Ι) Λογοτεχνία & Σχολείο
ΙΙ) Η θεωρία στην πράξη της διδασκαλίας
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Βασ. Αλεξίου
   
9. Οι Ενώσεις Εκπαιδευτικών Γεωγραφίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η συμβολή τους στη διάδοση της γεωγραφικής εκπαίδευσης. Νίκος Λαμπρινός
   
10. Καλλιέργεια ικανοτήτων για την καθημερινή ζωή μέσα από την άσκηση στην μεθολογία της Φυσικής. Παν. Κουμαράς
   
11. ΟΙ) Οι απόψεις των παιδιών/εκπαιδευτικών για την ψυχική υγεία και ο ρόλος του σχολείου.
ΙΙ) Εκφοβισμός – Θυματοποίηση και ο ρόλος του Σχολείου
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Άννα Μπίμπου

 

Β. Προσφερόμενα Ερευνητικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (2007-2009)

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος

Διδάσκων

1. Ι) Οι απόψεις των παιδιών/εκπαιδευτικών για την ψυχική υγεία και ο ρόλος του σχολείου.
ΙΙ) Εκφοβισμός – Θυματοποίηση και ο ρόλος του Σχολείου
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Άννα Μπίμπου
   
2. Ι) Ερευνητική μελέτη Αρχειακού χαρακτήρα (Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
ΙΙ) Ποιοτική έρευνα εις βάθος της λειτουργίας ενός ενταξιακού τμήματος. (Α.Π διδακτικές, υλικά)
ΙΙΙ) Απόψεις των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης για την ένταξη
ΙV) Απόψεις των Ειδικών- εργαζόμενων στα Κ.Δ.Α.Υ για την Ένταξη
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Π. Καραγιάννη
   
3. Ι)  Προτιμήσεις των ειδικών παιδαγωγών στα θέματα παρέμβασης για σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς ατόμων με διαταραχές ανάπτυξης.
ΙΙ) Λειτουργική ανάλυση της αντίστασης στην εισαγωγή συμπεριφοριολογικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές. 
ΙΙΙ) Συμμετοχική έρευνα δράσης, προσωποκεντρική εκτίμηση και η πολυεπαγγελματική διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Κ. Ντίνας
   
4. Ι) Σχολική Λειτουργική Αξιολόγηση» γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές ανάγκες
ΙΙ) Καταγραφή διδακτικών μεθόδων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Λευκοθέα Καρτασίδου
   
5. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Εδικής Αγωγής για τη λειτουργία των σχολείων τους. Αδαμάντιος Παπασταμάτης
   
6. Μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στα μαθηματικά: από την απόκλιση στη σύγκλιση με τη σχολική γνώση της κοινωνικής κατασκευής Γιώργος Μπάρμπας
   
7. Εκπαίδευση Παιδιών με Σωματικά και Κινητικά Προβλήματα Παναγιώτης Βαρσάμης
   
8. Ι) Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια και Ειδική Αγωγή: Μελετώντας το λόγο των εκπαιδευτικών για τα παιδιά οικογενειών μετά από διαζύγιο (μονογονεϊκές, ανασυσταμένες)
ΙΙ)Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή: Μελετώντας το λόγο των εκπαιδευτικών 1για τα παιδιά διαπολιστισμικών οικογενειών
Η τελική επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεργασία με τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες.
Ελευθερία Τσέλιου
   
9. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ένταξης, στα Ειδικά Σχολεία ή στην Παράλληλη Στήριξη Ευαγ. Μπούτσκου
   
10. Κοινωνική και ακαδημαϊκή ένταξη παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή: Απόψεις γονέων, εκπαιδευτικών, συνομηλίκων Φρ. Καλύβα

 

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))