Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

 

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου στεγάζεται στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29 (παλιά Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης). Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό και τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες κάθε εργάσιμη μέρα είναι από τις 12:30 έως τις 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 991229 και fax 853737.

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου πλαισιώνεται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 αποσπάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:

1. Σπυρίδων Τρίκος, Προϊστάμενος Γραμματείας (μέχρι το Δεκέμβριο 2007)

2. Γκαζντόγκα Ελένη, Γραμματεία

Οι προσφερόμενες από τη Γραμματεία υπηρεσίες αφορούν ό,τι έχει σχέση με:

1. Διοικητικά θέματα μετεκπαιδευομένων.
2. Διοικητικά θέματα του Διδασκαλείου.
3. Οικονομικά θέματα του Διδασκαλείου (αποζημίωση διδακτικού προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, οικονομικά θέματα ημερίδων κλπ.).
4. Θέματα σχετικά με τα ωρολόγια προγράμματα του Διδασκαλείου
5. Όλες τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Α.Ε.Ι. υπηρεσίες.
6. Αναστολή φοίτησης για λόγους κύησης - λοχείας και σοβαρών λόγων υγείας (Ν. 2327).
7. Χορήγηση κανονικών - αναρρωτικών αδειών στους/στις μετεκπαιδευόμενους /νες.
8. Έκδοση απλών βεβαιώσεων για τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Π.Ε. για κάθε εξάμηνο φοίτησης.
9. Έκδοση βεβαιώσεων για υπηρεσιακή χρήση και οπουδήποτε αλλού απαιτείται.

Από τη Γραμματεία εκδίδονται τυποποιημένα πιστοποιητικά με πλήρη στοιχεία του/της μετεκπαιδευόμενου από τον Πρόεδρο και είναι βασικά τα εξής:

α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
β. Δίπλωμα μετεκπαίδευσης (υπογεγραμμένο από τους Πρύτανη, Πρόεδρο Π.Τ.Δ.Ε. και Πρόεδρο του Διδασκαλείου).

Οι εγγραφές για τους πρωτοετείς μετεκπαιδευόμενους στα αντίστοιχα τμήματα Γενικής ή Ειδικής αγωγής γίνονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Για την εγγραφή οι μετεκπαιδευόμενοι χρειάζονται:

1) Πρόσκληση για φοίτηση, την οποία παίρνουν από το γραφείο που ανήκουν οργανικά.

2) Βεβαίωση από το γραφείο τους ότι δεν έχουν μετεκπαιδευτεί στο παρελθόν .

3) 1 φωτογραφία

4) Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής που να συνοδεύεται και με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986Ε-mail: didaskalio@eled.auth.gr

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))