Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ.

ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ

---------------------------------------------

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ  1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (σωματείο) με την επωνυμία:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 2

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και φέρει στο κέντρο τη μορφή του Δημ. Γληνού, στη δε  περιφέρεια αναγράφει  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ και το έτος ίδρυσης (1996).

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός του συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος  για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:

1)      Τη βελτίωση και αναβάθμιση των σπουδών στο Διδασκαλείο καθώς και των συνθηκών  που παρέχεται η μετεκπαίδευση σ αυτό.

2)    Την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στον τομέα των επιστημών της αγωγής στο πλαίσιο της ελευθερίας της επιστήμης και της έρευνας.

3)    Την ανάληψη  δράσεων και πρωτοβουλιών, είτε αυτοτελώς είτε από κοινού με ανάλογους φορείς ή εκπ/κούς,  μαθητές και γονείς με σκοπό τη στήριξη του εκπ/κού έργου.

4)    Την ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του συλλόγου.

5)    Τη διεκδίκηση αιτημάτων βελτίωσης των σπουδών και των συνθηκών επιμόρφωσης των εκπ/κών στο Διδασκαλείο καθώς και η υποστήριξη  των συνδικαλιστικών φορέων των εκπ/κών στην επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τους και των προβλημάτων της εκπ/σης γενικότερα.

6)    Τη διαφύλαξη και προαγωγή των  επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 4

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

Α) Με την έκδοση επιστημονικών εντύπων, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Β) Με την παραγωγή εκπ/κών προγραμμάτων και άλλου εκπ/κού υλικού.

Γ) Με τη συμμετοχή σε εκπ/κές έρευνες και με την ενθάρρυνση των εκπ/κών στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο σχολικό χώρο καθώς και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

 Δ) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.

Ε) Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με τους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας (Πρυτανικές αρχές, Κοσμητεία, Πρόεδρο Τμήματος, ΔΕΠ), τους ΟΤΑ, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κλπ. Για την προβολή και προώθηση θεμάτων ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Στ) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη  της Δ.Ο.Ε., στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

ΕΣΟΔΑ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ  5

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Οι τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών,

Κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ.  που οργανώνει ή εκδίδει ο σύλλογος,

Κρατικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις,

Δωρεές ή κληροδοτήματα,

Κάθε άλλη παροχή προς το σύλλογο, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόμο, την ηθική και τους σκοπούς του Συλλόγου.

Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των μελών , καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

 ΑΡΘΡΟ 6

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό-επιστημονικό όργανο και συγκροτείται από τους  μετεκπαιδευόμενους/νες στο Διδασκαλείο του Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. Δημήτρης Γληνός.

Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του.

Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του απ  αυτή πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν εισπράττει ή όχι συνδρομή απ αυτά.

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει κάποιος  μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 ημέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ αυτή από το Δ.Σ.), η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 8

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που:

Α) καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο,

Β) που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους,

Γ) που αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου,

Δ) διαγράφεται οπωσδήποτε το μέλος που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση,

Ε) που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Εννοείται πως μέλος που χάνει την ιδιότητα του μετεκπαιδευόμενου για οποιοδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο, χάνει αυτόματα και χωρίς καμιά διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του, Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε.  Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ., υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αίτησης του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.

Μέλος που διαγράφεται μπορεί όταν κατά την κρίση του εξέλειπαν οι λόγοι της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του, να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτησή του στο Δ.Σ., το οποίο αν διαφωνεί υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ., η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο  μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ., η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα της υποβολής δήλωσης αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ  10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

Α) Να καταβάλλουν ανελειπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε είναι τακτική είτε έκτακτη.

Β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

Γ) Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές και έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ., ανεξάρτητα και από Γ.Σ., να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

Δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο Β/βάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

Α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

Β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.

Γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 ΑΡΘΡΟ  12

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών,

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α.- ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου, η οποία έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα. Ειδικότερα:

1) Εκλέγει  για την καθορισμένη θητεία τους, το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, τους εκπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Σ. και ιδρύει ειδικές ομάδες εργασίας.

2) Ελέγχει τα όργανα και απαλλάσσει αυτά και τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

3) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.

4) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

5) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

6) Αποφασίζει για το περιεχόμενο και τη στελέχωση του επιστημονικού περιοδικού ΡΟΠΤΡΟ που εκδίδει ο σύλλογος καθώς και την έγκριση και κυκλοφορία άλλων  δημοσιογραφικών επιστημονικών  εντύπων του συλλόγου κλπ.

ΑΡΘΡΟ  13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά δύο φορές κάθε συνδ. ακαδημ. Έτος: Μία κατά το μήνα Οκτώβριο για την εκλογή Δ.Σ., Ε.Ε. και εκπροσώπων στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου και μία κατά το μήνα Ιούνιο  με τη λήξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, για τις ανακοινώσεις των πεπραγμένων της  θητείας του Δ.Σ. ενόψει της αποχώρησης από τα όργανα διοίκησης του συλλόγου των συναδέλφων του β΄έτους. Έκτακτα συγκαλείται όταν το Δ.Σ το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα καθώς και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.

Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες .

Η Γ.Σ. δε μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Η.Δ. εκτός αν το ζητήσει  το των παρόντων μελών.

Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα.

Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., η δε γραμματεία εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται Γραμματέας για την τήρηση των Πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ  14

ΑΠΑΡΤΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ι.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 1.- Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα γίνονται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και έκτακτα όταν απαιτείται. Σε περίπτωση αργίας η τακτική συνεδρίαση μεταφέρεται την επόμενη ημέρα και σε περίπτωση εβδομαδιαίας αργίας ή διακοπών την πρώτη ελεύθερη Τρίτη που ακολουθεί.

2.- Η διάρκεια των συνεδριάσεων δε θα ξεπερνά τις τρεις ώρες και η διάρκεια ενός θέματος τα (15) λεπτά.

3.- Θέματα για την ημερήσια διάταξη των τακτικών  συνεδριάσεων θα γίνονται δεκτά από όλα τα μέλη του Δ.Σ. , εφόσον υποβάλλονται τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από  τη συνεδρίαση.

4.- Θέματα της ημερήσιας διάταξης που δε συζητήθηκαν ή δεν εξαντλήθηκαν, προτάσσονται στην επόμενη συνεδρίαση.

5.- Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Ο Πρόεδρος με το Γεν. Γραμματέα αποφασίζουν και ιεραρχούν τα προς συζήτηση θέματα.

 ΙΙ.- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 1.- Εκτός διαδικασίας γίνεται από τον Πρόεδρο  ή το Γεν. Γραμματέα ενημέρωση των μελών επί της αλληλογραφίας.

2.- Υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

3.- Η συζήτηση γίνεται ως εξής:

α) Ο εισηγητής  κάνει την εισήγηση του  θέματος.

β) Υποβάλλονται διευκρινιστικές ερωτήσεις, εάν υπάρχουν.

γ) Ακολουθούν τοποθετήσεις από τα μέλη που θέλουν να τοποθετηθούν (μία φορά ο καθένας)  σε χρόνο τριών λεπτών.

δ) Δευτερολογία εισηγητή (τρία λεπτά).

ε) Ακολουθεί ψηφοφορία εάν προέκυψαν περισσότερες της μιας, απόψεις ή προτάσεις για τη λήψη απόφασης.

4.- Ο Πρόεδρος:

Ευθύνεται για τη σωστή και ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διακόπτει τον ομιλητή, όταν:

  •   Έχει ξεφύγει από το θέμα.

  • Ο λόγος του ομιλητή δεν είναι σαφής και δε γίνεται κατανοητός.

  •   Κάνει προσωπική επίθεση εναντίον άλλου μέλους.

5.- Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας κάποιου μέλους η διακοπή του ή η διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών.

6.- Όταν ένα μέλος ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό θέμα, πρέπει να απαιτήσει την επαναφορά της συζήτησης στη σωστή διαδικασία ή να επιστήσει την προσοχή του Προέδρου, όταν ο ομιλητής μιλάει εκτός θέματος. Δε μπορεί όμως να μιλήσει επί της ουσίας του θέματος.

7.- Ο Πρόεδρος μπορεί να διακόψει τη συνεδρίαση για σύντομο χρονικό διάστημα (διάλειμμα, τηλέφωνο, ολιγόλεπτη συζήτηση κλπ.

8.- Επί προσωπικού θέματος δίνεται ο λόγος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος.

9.- Ο χρόνος των ομιλητών καθορίζεται ανάλογα με την έκταση του θέματος από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 2 αυτού του κανονισμού.

10.- Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. δεν τηρεί τον κανονισμό του Δ.Σ. και τις διατάξεις του καταστατικού  κατά τις συνεδριάσεις, τότε ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο και τον ανακαλεί στην τάξη.

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))