Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

ΝΟΜΟΣ 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5
Ένταξη - Σκοποί - Τίτλος Σπουδών


1. Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1995 -1996, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του. Στα πλαίσια αυτά, το Π.Τ.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα για την επίτευξη των σκοπών του.

2. Σκοπός του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Στα πλαίσια αυτά το Μ.Δ.Δ.Ε. επιδιώκει:
α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

γ) Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Η δομή και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 περίπτ. β του παρόντος. Η φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι/νες απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο/η εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.

6. Σε όσους/σες περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Μ.Δ.Δ.Ε. χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής.

7. Οι κάτοχοι του τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι., εκτός από την περίπτωση της εγγραφής υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. και αρμοδιότητες τους


1. Τα όργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. για θέματα του Μ.Δ.Δ.Ε.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
γ) Ο/H Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι.

2. α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. και από εννιά (9) εκπροσώπους των μετεκπαιδευομένων, που ορίζονται από το σύλλογο τους.
β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση του Προέδρου του Μ.Δ.Δ.Ε.
γ) Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών και εποπτεύει την εφαρμογή του.
ββ) Εγκρίνει την κατανομή του διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. και σε μέλη του λοιπού διδακτικού προσωπικού, μετά από πρόταση του Δ.Σ.
γγ) Κατανέμει τα κονδύλια για τις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένων ειδικών προγραμμάτων και διευθυντών/τριών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και βιβλιοθηκών.
δδ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά στην οργάνωση και την οποία δεν αναθέτει ρητώς σε άλλο όργανο ο νόμος. Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές της στο Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.

3. α) Το Δ.Σ. αποτελείται από τον/την Πρόεδρο και τους/τις Αντιπροέδρους του Μ.Δ.Δ.Ε., έναν/μια εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και έναν/μια εκπρόσωπο του λοιπού διδακτικού προσωπικού του Μ.Δ.Δ.Ε. Όταν συζητούνται θέματα που αφορούν δασκάλους/λες ειδικής αγωγής συμμετέχει επιπλέον και ένας/μια εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων δασκάλων ειδικής αγωγής με δικαίωμα λόγου και ψήφου για τα θέματα αυτά.

β) Τον/την Πρόεδρο και τους/τις Αντιπροέδρους ορίζει η Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους για τα Α.Ε.Ι. Τον/Την εκπρόσωπο των δασκάλων ειδικής αγωγής ορίζει ο σύλλογος τους.

γ) Ο/Η εκπρόσωπος του λοιπού διδακτικού προσωπικού ορίζεται μετά από μυστική ψηφοφορία, στην οποία μετάσχουν τα ανωτέρω μέλη. H ψηφοφορία γίνεται με πρόσκληση του/της Προέδρου του Δ.Σ., ο/η οποίος/α έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής της.

δ) Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Συντονίζει το έργο του Μ.Δ.Δ.Ε. στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ.
ββ) Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων.
γγ) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού του Μ.Δ.Δ.Ε. και αποφασίζει για τη μετάκληση επιστημόνων από το εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και για τυχόν επιστημονικές συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
δδ) Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
εε) Αποφασίζει για την τοποθέτηση και υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού ­ τεχνικού προσωπικού.
στστ) Αποφασίζει για όλες τις ατομικές και διοικητικές υποθέσεις των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, που προκύπτουν με τη φοίτησή τους. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παραπέμπονται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., αν αυτό ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη του.

4. O/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Συγκαλεί το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και προεδρεύει των εργασιών του.
β) Εισηγείται στον/στην Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. τη σύγκλιση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με αυτόν/ήν καταρτίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
γ) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
δ) Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας των μελών του διδακτικού προσωπικού.
ε) Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ.
στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
ζ) Προίσταται όλων των υπηρεσιών του Μ.Δ.Δ.Ε..
η) Μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στα λοιπά μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Σ..

5. Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συνεπικουρούν τον/την Πρόεδρο στο έργο του:
β) Έχουν αρμοδιότητες που τους/τις ανατίθενται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε..

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε., μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στα όργανα του Μ.Δ.Δ.Ε. σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του.

7. Oι αποφάσεις των οργάνων του Μ.Δ.Δ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.

8. Τα όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τα όργανα συγκαλούνται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη σύγκληση και βρίσκονται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

9. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι/νες εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.

Άρθρο 7
Γραμματειακή υποστήριξη - Οικονομική διαχείριση - Στήριξη


1. Η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και οικονομικών υπηρεσιών του Μ.Δ.Δ.Ε., οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Α.Ε.Ι..

2. Για τη λειτουργία της Γραμματείας του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί, μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.

3. Το Μ.Δ.Δ.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στα κτίρια και στους χώρους της τέως Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

4. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Μ.Δ.Δ.Ε. μεταβιβάζεται ατελώς και αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για αποκλειστική χρήση από το Π.Τ.Δ.Ε. και ειδικότερα τη στέγαση του Μ.Δ.Δ.Ε. και των πειραματικών σχολείων αυτού. Μετά την οργάνωση και λειτουργία Μ.Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, η μεταβίβαση μεταγράφεται στα οικεία υποθηκοφυλακεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος και της νομοθεσίας περί δωρεών, διαθηκών και κωδίκελων.

5. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιχορηγείται από το κράτος ειδικά για την οργάνωση, τη λειτουργία, την εφαρμογή των σκοπών του Μ.Δ.Δ.Ε. H διαχείριση της επιχορήγησης αυτής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Μ.Δ.Δ.Ε.

6. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Θέματα, όπως:
α) Η ίδρυση εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, βιβλιοθήκης, μουσείων.
β) Η οργάνωση, η εφαρμογή και η διάρκεια των παντός είδους και μορφής προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.
γ) Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πρόκρισης και επιλογής εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου και Ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή και οποιουδήποτε άλλου τύπου σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής.
δ) Ο αριθμός κατά κατηγορία των καλούμενων για μετεκπαίδευση ή για παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, υπηρεσιακές ή άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των συνεπειών λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ή αποτυχίας στις εξετάσεις και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.
ε) Η κατάρτιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Μ.Δ.Δ.Ε.
στ) Η σύσταση και κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία των Α. Ε.Ι. ή από τον παρόντα νόμο.

7. Στον Πρόεδρο, τους/τις Αντιπροέδρους και το διδακτικό προσωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Στις εξαιρέσεις του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του ν.2216/1994 (Φ.Ε.Κ. 83Α) υπάγονται και οι αποζημιώσεις για την προσφορά διδακτικού ή διευθυντικού έργου στο Μ.Δ.Δ.Ε. και τα λοιπά διδασκαλεία.

Άρθρο 8
Ίδρυση Διδασκαλείων

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 1995 - 1996 ιδρύονται:
α) Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) στην Αθήνα, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
γ) Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα διδασκαλεία της προηγούμενης παραγράφου. Όταν πρόκειται για Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, όπου αναφέρεται Π.Τ.Δ.Ε. και τα όργανά του εννοείται το οικείο Π.Τ.Ν. και τα όργανά του.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών του οικείου Α.Ε.Ι., μπορεί να ιδρύονται Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών και σε άλλα Α.Ε.Ι., τα οποία θα λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 9
Επιτροπή επιλογής


1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), που αποτελείται από:
α) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Αθηνών,
β) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
γ) ένα σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
δ) ένα μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ε) έναν σχολικό σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης,
στ) ένα σχολικό σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής,
ζ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι παραπάνω προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου παιδαγωγικού τμήματος, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία α και β, από το συντονιστικό συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία γ' και δ' και από το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία ε' και στ'.

3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο αναπληρωτής του μέλους με στοιχείο ζ από τους προϊσταμένους τμήματος της ίδιας διεύθυνσης, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται o Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής από τα τακτικά μέλη αυτής.

4. Έργο της Ε.Ε. είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε., καθορίζονται:
α) Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής αυτής και η διάρκεια της θητείας των μελών της, καθώς και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των εξετάσεων.
β) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, ελέγχου της συνδρομής των τυπικών προσόντων, επιλογής και προώθησης των θεμάτων των εξετάσεων, διεξαγωγής των εξετάσεων, επιτήρησης αυτών, βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε. ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, πάρεδροι με θητεία και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη συγκέντρωση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, την αποστολή των θεμάτων των εξετάσεων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία σχετική με τις εξετάσεις.

7. Στα μέλη της Ε.Ε., καθώς και στους οριζόμενους κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ' αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό δοκίμιο ή ως ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 23
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


1. Για όσους φοιτούν στο Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το χρόνο ένταξης στο Π.Τ.Δ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Μ.Δ.Δ.Ε. που ίσχυαν κατά την έναρξη της φοίτησής τους.
2. Το διοικητικό προσωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετεί διατηρεί το υπαλληλικό ή εργασιακό καθεστώς υπό το οποίο υπηρετεί και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ' αυτό.
3. Ο τίτλος του Μ.Δ.Δ.Ε. για όσους τον κατέχουν ήδη ή θα τον αποκτήσουν, κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, θεωρείται ισότιμος με τον τίτλο που χορηγεί το Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το άρθρο 5 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου ισχύει αναλόγως και γι' αυτούς.
4. Εκτός από τις διατάξεις που καταργούνται με τα προηγούμενα άρθρα, καταργούνται επίσης οι ακόλουθες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: α) του ν.δ. 1222/1972 (ΦΕΚ 153 Α) β) του π.δ. 54/1973 (ΦΕΚ 141 Α) γ) του ν. 227/1975 (ΦΕΚ 223 Α) δ) του ν. 741/1977 (ΦΕΚ 314 Α) ε) της αριθμ. Γ/4578/1981 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 326 Β) που κυρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α) στ) του άρθρου 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 67 Α) ζ) του άρθρου 14, κεφάλαιο Ι του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α) η) του άρθρου 35 παρ. 10 και των άρθρων 48 και 71 παρ. 5 περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) θ) του άρθρου 14 παράγραφοι 1 κ;αι 2 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) ι) του άρθρου 18 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 159 Α) ια) των άρθρων 18 και 24 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) ιβ) του άρθρου 45 παρ. Δ. του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) ιγ) του π.δ. 235/1993 (ΦΕΚ 99 Α) 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτόν καταργείται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Μετά την έκδοση του νόμου 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» προέκυψε η ανάγκη ρύθμισης ορισμένων θεμάτων λειτουργίας των διδασκαλείων και εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό υπουργικές αποφάσεις και σε νεότερους νόμους προσφέρθηκαν συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα διδασκαλεία, όπως:

1. Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ3/26/21-1-1998 (ΦΕΚ123/18-2-1998), «Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων λειτουργία των διδασκαλείων της χώρας» (Παράρτημα 2).
2. Νόμος 2817/2000 άρθρο 4, παρ. 3 (ΦΕΚ 78/14-3-2000), «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Παράρτημα Β).

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))