Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
       

Σπουδές - Υποχρεώσεις μετεκπαιδευομένων

    Το πρόγραμμα σπουδών του Διδασκαλείου, που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, προέκυψε ύστερα από την εμπειρία εφαρμογής του τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας του και την επεξεργασία προτάσεων που έρχονταν κάθε τέλος ακαδημαϊκού έτους στη Γ.Σ.Ε.Σ. από το Δ.Σ. του Διδασκαλείου, τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους/τις λοιπούς διδάσκοντες/σες και τους/τις εκπροσώπους των μετεκπαιδευομένων. Αυτές ψηφίστηκαν από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πολύωρες συζητήσεις και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους σκοπούς του Διδασκαλείου, τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών Π.Ε. και τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τόσο τα μέλη Δ.Ε.Π., όσο και οι μετεκπαιδευόμενοι/ες είχαν την άποψη να μην εμπλακεί το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του Διδασκαλείου με αυτό του προπτυχιακού του Π.Τ.Δ.Ε. με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ειδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα.

    Στα Α' και Β' εξάμηνα σπουδών προσφέρεται ένας βασικός κορμός μαθημάτων. Στη συνέχεια, στα επόμενα δύο εξάμηνα, στη κατεύθυνση Γενικής Αγωγής προσφέρονται υποχρεωτικές κατ' επιλογή εμβαθύνσεις στις επιστημονικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ενδιαφερόντων των μετεκπαιδευόμενων. Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες επιλέγουν τις εμβαθύνσεις μετά από σχετική ενημέρωση από τους/τις διδάσκοντες/ουσες στην αρχή του Γ' εξαμήνου. Στην κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής στο Δ' εξάμηνο οι μετεκπαιδευόμενοι/ες επιλέγουν εξειδικεύσεις στις οποίες προσφέρονται ανάλογα μαθήματα. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος είναι το ερευνητικό πρόγραμμα που καλούνται να εκπονήσουν οι μετεκπαιδευόμενοι/ες αρχίζοντας από το πρώτο εξάμηνο. Η διάρκεια αυτού είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και ολοκληρώνεται με το πέρας της μετεκπαίδευσης οπότε και κατατίθενται τα τελικά προϊόντα στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια.

    Ερευνητικά προγράμματα προσφέρονται σε ικανό αριθμό έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά (υποχρεωτικά) όλοι οι μετεκπαιδευόμενοι/ες ύστερα από δική τους επιλογή. Τα ερευνητικά προγράμματα προάγουν σημαντικά την έρευνα και συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας. Όλα τα ερευνητικά προγράμματα, μετά την ολοκλήρωση τους παρουσιάζονται από τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες σε συνεργασία με τους/τις καθηγητές/τριες τους σε ειδικές ημερίδες που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό. Τις ημερίδες παρακολουθούν οι μετεκπαιδευόμενοι/ες, καθώς και όσοι/όσες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης το επιθυμούν, αφού η διοργάνωση γίνεται γνωστή μέσω του τύπου και εγγράφων σε όλα τα σχολεία μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σημαντική επίσης καινοτομία του προγράμματος είναι η διδασκαλία και μαθημάτων τα οποία αφορούν νέες επιστημονικές περιοχές και εκπαιδευτικές ανάγκες όπως η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η εκπαίδευση των μειονοτήτων, το κοινωνικό φύλλο και η εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση των μετεκπαιδευόμενων με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με σειρά από υποχρεωτικά, επιλεγόμενα και προαιρετικά μαθήματα.

    Επισημαίνεται ότι η μορφή της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στα διάφορα μαθήματα εναπόκειται στην επιλογή των διδασκόντων/ουσών σύμφωνα με το νόμο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Στη πραγματικότητα η ανάπτυξη και υλοποίηση εργαστηριακού τύπου διδασκαλιών, η εργασία σε ομάδες, η εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών έχουν αποδυναμώσει ιδιαίτερα την από καθέδρας διδασκαλία και την αξιολόγηση των μετεκπαιδευομένων με παραδοσιακές μορφές εξετάσεων. Τέλος, σημαντική καινοτομία του προγράμματος αποτελούν τα προαιρετικά μαθήματα τα οποία δεν εντάσσονται στο κύριο πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά προκύπτουν και υλοποιούνται μετά από προτάσεις διδασκόντων/ουσών και διδασκομένων και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η συμμετοχή των διδασκομένων είναι προαιρετική έτσι ώστε να καλύπτονται τα πολλαπλά ενδιαφέροντα και οι κλίσεις των μετεκπαιδευόμενων και των διδασκόντων/ουσών.

 1. Η μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της οι μετεκπαιδευόμενοι/ες απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Στο Διδασκαλείο υλοποιούνται προγράμματα στις κατευθύνσεις Γενικής και Ειδικής Αγωγής σε δυο διαφορετικά τμήματα τα οποία παρακολουθούν οι μετεκπαιδευόμενοι/ες σύμφωνα με τους πίνακες εισακτέων.

 2. Για την απόκτηση του Διπλώματος μετεκπαίδευσης οι μετεκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε εξαμήνου. Ειδικότερα:
  α) Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες στη Γενική Αγωγή υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα των Α' και Β' εξαμήνων σπουδών όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών και σ' αυτά που υποχρεούνται να επιλέξουν στα Γ' και Δ' εξάμηνα σπουδών.
  Για το Γ' εξάμηνο σπουδών οι μετεκπαιδευόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν πέντε (5) από τις προσφερόμενες επιλογές μαθημάτων, οι οποίες συνήθως υπερβαίνουν τις δέκα.
  Στο Δ' εξάμηνο σπουδών οι μετεκπαιδευόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πάλι πέντε (5) επιλογές με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  i) Συνεχίζουν με τις 5 ίδιες  του Γ' εξαμήνου.
  ii) Επιλέγουν 1 (μια) νέα και 4 προηγούμενες.
  iii) Επιλέγουν 2 (δύο) νέες  και 3 προηγούμενες.
  Θεωρείται αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω επιλογές μαθημάτων ισχύουν μόνο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς στο πρόγραμμα νέων επιλογών στο Δ' εξάμηνο σπουδών. Επίσης κατά τη δήλωση των επιλογών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι οδηγίες και παρατηρήσεις που αναγράφονται στη δήλωση μαθημάτων.
  β) Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες της Ειδικής Αγωγής υποχρεούνται και αυτοί να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων σπουδών που είναι υποχρεωτικά καθώς και να εκπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από το κάθε μάθημα.

 3.  Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι μετεκπαιδευόμενοι/ες χωρίζονται σε τμήματα. Κάθε τμήμα δεν μπορεί να έχει λιγότερους από 8 μετεκπαιδευόμενους/ες. Αν σε κάποια επιλογή δηλώσουν λιγότεροι/ες από 8 μετεκπαιδευόμενους/ες η εμβάθυνση αυτή δεν προσφέρεται στο εξάμηνο αυτό.

 4. Το μάθημα «Ερευνητικό Πρόγραμμα» (έρευνα πεδίου), που ξεκινάει από το 1ο εξάμηνο σπουδών και περατώνεται με τη λήξη του 4ου εξαμήνου σπουδών ακολουθεί διάφορες φάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. Ο αριθμός που συμμετέχει σε κάθε αντικείμενο έρευνας πεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 6. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης στο μάθημα αυτό αφορά την πρόοδο του/της μετεκπαιδευομένου/ης σε κάθε εξάμηνο και αναφέρεται βαθμός προόδου σε κάθε εξάμηνο.

 5. Τα εξάμηνα σπουδών 1ο και 3ο ονομάζονται χειμερινά και τα 2ο και 4ο εαρινά. Στα χειμερινά εξάμηνα τα μαθήματα αρχίζουν στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν στις 29 Ιανουαρίου. Η αξιολόγηση των μετεκπαιδευόμενων, ύστερα από εξετάσεις ή παράδοση των εργασιών διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες. Στα εαρινά εξάμηνα τα μαθήματα αρχίζουν στις 15 Φεβρουαρίου και τελειώνουν στις 31 Μαίου. Η αξιολόγηση των μετεκπαιδευομένων, ύστερα από εξετάσεις ή παράδοση εργασιών διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες.

 6. Οι εγγραφές των εκπαιδευτικών που καλούνται να μετεκπαιδευτούν στο Διδασκαλείο διενεργούνται στο διάστημα 1-10 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 7. Κατά την εγγραφή τους οι μετεκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Διδασκαλείου τα εξής δικαιολογητικά:
  α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  β) Βεβαίωση επιτυχίας τους (την εκδίδει το γραφείο Π.Ε. όπου ανήκει)
  γ) Βεβαίωση του γραφείου Π.Ε. στο οποίο ανήκουν οργανικά ότι δεν έχουν μετεκπαιδευτεί στο παρελθόν.
  δ) Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία και
  ε) Να συμπληρώσουν με ακρίβεια την υπεύθυνη δήλωση που θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Διδασκαλείου.

 8. Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες που στο τέλος του Δ' εξαμήνου φοίτησής τους δεν έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών και τις σχετικές οδηγίες, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν τους χορηγείται το δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης, διακόπτεται η φοίτησή τους και επιστρέφουν στην υπηρεσία τους. Έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης στην επόμενη εξεταστική περίοδο όποτε αυτό οριστεί από τους υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες.

 9. Για την χορήγηση αδειών (κανονικών, αναρρωτικών, κύησης λοχείας) στους/στις μετεκπαιδευόμενους/ες ισχύουν όσα προβλέπονται στον κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων [(Ν. 2693/99 ΦΕΚ 19/9-2-99) και στη σχετική νομοθεσία από τους νόμους 2327/95 και 2085/92].

 10. Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περίπτωσεις: α) στη χορήγηση άδειας μητρότητας (κύησης-λοχείας), β) στη χορήγηση 9μηνης άδειας για ανατροφή παιδιού γ) στη χορήγηση μακράς αναρρωτικής άδειας, λόγω δυσίατου νοσήματος και με απόφαση της Β/βάθμιας Υ.Γ. (Υγειονομικής Επιτροπής). Η αναστολή μπορεί να γίνει από ένα μέχρι δύο εξάμηνα σπουδών και εξαιρετικές περιπτώσεις (μακροχρόνια ασθένεια) μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) εξάμηνα και οι απουσίες να υπερβαίνουν το 20% των προβλεπόμενων παρουσιών. Το Διδασκαλείο μας, λόγω της ιδιαιτερότητας του προγράμματος σπουδών του, συνήθως χορηγεί αναστολή φοίτησης δύο (2) εξαμήνων. Η αναστολή φοίτησης γίνεται με πράξη του Δ.Σ. του Διδασκαλείου Δ.Ε. «Δημητρης Γληνός» και κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σε περίπτωση αναστολής φοίτησης μετεκπαιδευομένου/ης, μέχρι επανόδου του/της στο Διδασκαλείο για συνέχιση της φοίτησής του/της, θα πρέπει ο/η μετεκπαιδευόμενος/νη να επανέρχεται στο σχολείο του (να γνωστοποιείται η αναστολή του/της στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης πριν από την έναρξή της).

 11. Διακοπή φοίτησης γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
  α) όταν οι απουσίες του εντός του εξαμήνου που διανύει υπερβαίνουν το 20% των προβλεπομένων παρουσιών σε ένα μάθημα, εκτός των απουσιών που προέκυψαν από τυχόν αναρρωτικές άδειες,
  β) με αίτηση του μετεκπαιδευόμενου για σοβαρούς λόγους που αναφέρονται στο πρόσωπο του και εκτιμώνται από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΠΘ.
  Και στις δύο περιπτώσεις η διακοπή φοίτησης ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του Διδασκαλείου και επικυρώνεται με Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 12. Μετεγγραφές από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο δεν επιτρέπονται για οποιοδήποτε λόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να εγκριθεί μεταγραφή εκπ/κού από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο στο αντίστοιχο τμήμα (Νηπιαγωγών-Δασκάλων) και στην αντίστοιχη κατεύθυνση (Γενική ή Ειδική Αγωγή) για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες που πιστοποιούνται με απόφαση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, συνυπηρέτησης συζύγου, σοβαρότατων οικογενειακών λόγων και μόνο σε ποσοστό 5% των εκπ/κών, οι οποίοι μετεκπαιδεύονται στο ίδιο έτος σπουδών και στα αντίστοιχα τμήματα και κατευθύνσεις. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω προϋποθέσεων δύνανται να μετεγγράφονται από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο εκπαιδευτικοί: α)που έχουν τέσσερα και άνω ανήλικα παιδιά και β)σύζυγοι στρατιωτικών που συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντος στο Διδασκαλείο. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

 13. Διακοπές μαθημάτων και αργίες.
  α) Οι θερινές διακοπές ορίζονται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του/της ενδιαφερομένου/ης Τμήματος μπορεί η Σύγκλητος να ρυθμίσει το θέμα διαφορετικά.
  Οι διακοπές των Χριστουγέννων ορίζονται από 24 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου.
  Οι διακοπές της Αποκριάς διαρκούν από την Πέμπτη της Τυροφάγου ως και την επόμενη της Καθαρής Δευτέρας.
  Οι διακοπές του Πάσχα διαρκούν από τη Μ. Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά.
  β) Δε γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις παρακάτω γιορτές - επετείους:
  - την 26η Οκτωβρίου (Αγ. Δημητρίου)
  - την 28η Οκτωβρίου
  - την 17η Νοεμβρίου
  - την 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
  - την 25η Μαρτίου
  - την 1η Μαίου
  - του Αγίου Πνεύματος.
  γ) Επίσης τα μαθήματα διακόπτονται την ημέρα των γενικών εκλογών.

 • Η λειτουργία των Διδασκαλείων Δ.Ε. της χώρας καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 24617/Γ3/Ε6191 περί "Ρύθμισης Εγγραφών, Μετεγγραφών και Φοίτησης των Εκπαιδευτικών που Μετεκπαιδεύονται στα Διδασκαλεία της Χώρας".

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))