Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος,

σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α’ 195),

έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),

των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),

καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος

(έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια).