Θανάσης Αϊδίνης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αϊδίνης Αθανάσιος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή

 Γραφείο 503

 2310 995095

 aaidinis@eled.auth.gr

Ο κ. Αϊδίνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) στο γνωστικό αντικείμενο «Child Development and Learning» από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Διδακτορικό δίπλωμα από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με θέμα διδακτορικής διατριβής «Phonemes, morphemes and literacy development: Evidence from Greek».

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην κατάκτηση και τη διδασκαλία του γραμματισμού και συμπεριλαμβάνει τόσο τις στρατηγικές που τα παιδιά χρησιμοποιούν εξελικτικά για την ανάγνωση, την κατανόηση, τη γραφή, την ορθογραφημένη γραφή και την παραγωγή κειμένων όσο και την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών από παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς και τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, τον αναδυόμενο γραμματισμό, τους γνωστικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραμματισμού. Οι εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και έχουν δημοσιευθεί τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Η διδασκαλία του επικεντρώνεται σε ζητήματα της διδακτικής της γλώσσας και της ψυχογλωσσολογίας.

 • Aidinis, A. & Karandaidou, S. (2017). Negotiating anger, violence and punishment in the context of critical literacy in first grade. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Critical Pedagogy.
 • Αϊδίνης, Α. & Γακοπούλου, Δ. (2017). Η Επίδραση του είδους του κειμένου και της συγκράτησης πληροφοριών στη μνήμη στην αναγνωστική κατανόηση. Στο: Πρακτικά 38ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.
 • Αϊδίνης, Α. & Δαούλα, Ε. (2016). Η σχέση ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης σε διάφορα κειμενικά είδη σε παιδιά Δημοτικού. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 4(1), 101-127.
 • Αϊδίνης, Α. & Δράκογλου, Α. (2016). Αναγνωστική κατανόηση αυθεντικών αφηγηματικών κειμένων από παιδιά Β΄ Δημοτικού. Στο: Πρακτικά ΟΜΕΡ, Αλεξανδρούπολη.
 • Αϊδίνης Α. (2012). Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Αϊδίνης, Α. (2010). Ο ρόλος της μορφολογικής γνώσης στην ορθογραφημένη γραφή του θέματος των λέξεων. Στο Α. Πρωτόπαπας & Α. Μουζάκη (επιμ.). Ορθογραφία. Μάθηση και Διαταραχές (σσ. 165-177). Αθήνα: Gutenberg.
 • Αϊδίνης, Α. & Γρόλλιος, Γ. (2007). Κριτικές παρατηρήσεις στο εγχειρίδιο του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τχ. 84, 43-53.
 • Αϊδίνης, Α. & Γρόλλιος, Γ. (2007). Κριτικές παρατηρήσεις στο νέο βιβλίο του γλωσσικού μαθήματος της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τχ. 84, 35-42.
 • Αϊδίνης, Α., Κωστούλη, Τ. & Τρέσσου, Ε. (2006). Διαπλέκοντας γλώσσα και μαθηματικά σε ένα πρόγραμμα καλλιέργειας των ‘βασικών μορφών γραμματισμού’. Μια διερεύνηση με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από ενηλίκους Τσιγγάνους. Στο: Δια βίου μάθηση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Αθήνα: ΙΔΕΚΕ, ΓΓΕΕ.
 • Χατζηαθανασίου, Α. & Αϊδίνης, Α. (2006). Αναγνωστική κατανόηση στο δημοτικό σχολείο: Μια συγκριτική μελέτη σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές. Πρακτικά της 26ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2006.
 • Αϊδίνης, Α. (2006). Κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Δύο συσχετιζόμενες ή ανεξάρτητες διαδικασίες; Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές. Πρακτικά της 26ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη
 • Nunes, T. Aidinis, A. & Bryant, P. (2006). The acquisition of written morphology in Greek. In: M. Joshi & P. Aaron (Eds). Handbook of orthography and literacy (pp. 201-218). New Jersey
 • Aidinis, A & Nunes, T. (2001). The role of different levels of phonological awareness in the development of reading and spelling in Greek. Reading and Writing: An Ιnterdisciplinary Journal, 14(1/2), 145-177.
 • Nunes, T & Aidinis, A. (1999). A closer look at the spelling of children with reading problems. In: Τ. Nunes (Ed). Learning to read: An integrated view from research and practice (pp. 155-171). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Bryant, P., Nunes, T. & Aidinis, A. (1999). Different morphemes, same spelling problems: Cross-linguistic developmental studies. In: G. Hatano & Μ. Harris (Eds). Learning to read and write: A cross-linguistic perspective (pp. 112-133). Cambridge: Cambridge University Press.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ