Παναγιώτα Καραγιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Καραγιάννη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική της Ένταξης

 Γραφείο 711

 2310 991275

 pkaragi@eled.auth.gr

Η Γιώτα Καραγιάννη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., όπου διδάσκει από το 2004.

Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα αναπηρίας, παιδαγωγικής, και κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Έχει συμμετάσχει σε Χρηματοδοτούμενα, Ερευνητικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα και έχει οργανώσει συνέδρια και ημερίδες σε συνεργασία με το Τμήμα και με άλλους φορείς.

Έχει συμμετάσχει, με ανακοινώσεις σχετικές με την παιδαγωγική της ένταξης σε περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα συνέδρια. Το βιβλίο της, η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης (2017) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.

 • Καραγιάννη, Γ. (2017). Η αναπηρία στην Ελλάδα της κρίσης. Αθήνα: Gutenberg (ISBN: 978-960-01-1864-3).
 • Καραγιάννη, Γ. (επιμ.). (2009). Αναπηρία και Πολιτική. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου του M. Oliver (1990). The Politics of Disablement. London: Palgrave.
 • Καραγιάννη Γ. (επιμ). (2014). Σπουδές για την αναπηρία σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου των C. Barnes, M. Oliver, L. Barton (2002). Disability Studies Today. London: Polity Press
 • Καραγιάννη, Γ. & Πέππα, Μ. (2015). Ψυχοκοινωνική στήριξη στο πεδίο: Η περίπτωση των Ρομά. Στοιχεία, αποτελέσματα και καλές πρακτικές εφαρμογής προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Θεσσαλονίκη: Copy City.
 • Τρέσσου, Ε., Μητακίδου, Σ. & Καραγιάννη, Γ. (2015). Ένταξη Ρομά – Διεθνής και ελληνική εμπειρία. Πολυπλοκότητες στην ένταξη. Θεσσαλονίκη: Copy City.
 • Mitakidou, S., Karagianni, Y. & Tressou, E. (2015). Researching Marginalized Groups: The challenges and agony of researchers in a diverse marginalised context. In: K. Bhopal & D. Ross (Eds.). The complexities and dilemmas of researching marginalised groups (pp. 36-50). London: Routledge.
 • Karagianni, Y. (2015). Body, pain, inclusion». In: E. Tressou, S. Mitakidou & G. Karagianni (Eds). Roma inclusion. International and Greek experiences. Complexities in Inclusion (pp. 75-85). Thessaloniki: Copy City.
 • Mitakidou, S., Tressou, E. & Karagianni, P. (2014). Implementing culturally sensitive assessment tools for the inclusion of Roma children in mainstream schools. In: S. Hood, R. Hopson, H. Frierson & K. Obeidat (Eds.). Continuing the Journey to Reposition Culture and Cultural Context in Evaluation Theory and Practice (pp. 233-250). USA: Information Age Publishing.
 • Karagianni, P., Mitakidou, S. & Tressou, E. (2013). What’s right in children’s rights? The subtext of dependency». In: B. B. Swadener, L. Lundy, J. Habashi & N. Blanchet-Cohen (Eds.). Children’s Rights and Education. International Perspectives (pp. 82-95). New York: Peter Lang Publishing Co.
 • Tressou, E., Mitakidou, S. & Karagianni, P. (2007). The Diversity in the University: Students’ Ideas on Disability Issues. The International Journal of Diversity in Organizations, Communities & Nations, 7, 259-266.
 • Mitakidou, S., Tressou, E. & Karagianni, P. (2007). Students’ Reflection on Social Exclusion. The International Journal of Diversity in Organizations, Communities & Nations, 8(15), 191-198.
 • Zoniou-Sideri, A., Karagianni, P., Deropoulou, E. & Spandagou, I. (2006). Inclusive Discourse in Greece: Strong Voices, Weak Policies. International Journal of Inclusive Education, 10(2-3), 279-291.
 • Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. & Σπανδάγου, Η. (2006). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Ανάπηρων Μαθητών. Κριτική Ανάλυση των Θέσεων των Ελληνικών Πολιτικών Κομμάτων. Στο: Δ. Κακανά. Μ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης & Ε. Καβαλάρη (επιμ.). Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (σσ. 333-347). Θεσσαλονίκη: Α. Κυριακίδη.
 • Καραγιάννη, Π. & Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2006). Το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας. Θεωρία και Ερευνητική Πρακτική. Αντιφάσεις και Ερωτήματα». Μακεδνόν, τχ. 15, 223-232.
 • Zoniou-Sideri, A., Karagianni, P., Deropoulou, E. & Spandagou, I. (2005). Inclusive Classes in Greece: New Names Old Institutions». ISEC. Available: isec2005.org.uk/…/zoniou-Sideri_a.shtml
 • Zoniou-Sideri A. & Karagianni, P. (2000). Echolalia versus Inclusion: A Case Study of a Blind Child». British Journal of Special Education, 28(3), 181-186.
 • 2018: ΕΔΒΜ 34 ΟΠΣ 5004918 (Βαθμός: 96,5) «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» με τίτλο: «Από τη φιλανθρωπία στο κράτος πρόνοιας: Αναπηρία και αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης». Παραίτηση από τη θέση της Επ. Υπεύθυνης.
 • 2016-2018: Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης των Έργων (93730-93731) «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη» & «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Δυτική Μακεδονία» (Υπεύθυνη: Ε. Τρέσσου, Αναπληρώτρια Έργου: Σ. Μητακίδου (Αξιολογήσεις για προσλήψεις προσωπικού- Σύνταξη αρχικής αυτεπιστασίας και οικονομικών δελτίων Έργων, ετήσιων εκθέσεων).
 • 2016: Αξιολόγηση μιας πρότασης του ΔΒΜ για ΕΚΔΔΑ.
 • 2010-2015: Μέλος της συντακτικής ομάδας δύο Τεχνικών Δελτίων Έργου (Αξιολόγηση Άριστα): «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Κεντρική & Δυτική Μακεδονία» «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» Υπεύθυνη: Ε. Τρέσσου.
 • Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης του Έργου (Υπεύθυνη: Ε. Τρέσσου Αναπληρώτρια Έργου: Σ. Μητακίδου (Αξιολογήσεις για προσλήψεις προσωπικού- Σύνταξη αρχικής αυτεπιστασίας και οικονομικών δελτίων Έργων).
 • Συντονίστρια δράσεων (1-3-5-8-9) του Έργου 303169 ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Κεντρική & Δυτική Μακεδονία»
 • Συντονίστρια δράσεων (1-3-5-6) του Έργου 303167 ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη». Μέλος της Ομάδας του Προγράμματος για τη σύνταξη της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου του Έργου (Στατιστικά στοιχεία εργαζομένων, ωρών εργασίας, επιμορφώσεων κλπ.). Συνολικά 8 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις.
 • 2013-2014: Αξιολογήτρια 5 ερευνητικών προτάσεων ύστερα από ανάθεση του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. (494/13-11-2013 συνεδρίαση του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών).
 • 2013: Υπεύθυνη για την τεχνική σύνταξη και κατάθεση της πρότασης για το Πρόγραμμα Lifelong Learning. Η πρόταση αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε.
 • 2003-2004: Συνυπεύθυνη, σε συνεργασία με την Ε. Ντεροπούλου, για την απόδοση τελικών εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύο (2) έργων του Β’ Κ.ΠΣ. (Ενέργεια 1.1 .Ζ.2) και Γ’ Κ.Π.Σ. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος της εξειδίκευσης ογδόντα (80) εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης.
 • 2003: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π. (Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) για το υπό έγκριση ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας (υποβολή πρότασης: Δεκέμβριος 2003).
 • 2003: Συμμετοχή ως ερευνήτρια στο έργο: «Χαρτογράφηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής για την κατηγορία Προβλήματα Όρασης». Αρμόδιος Φορέας: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Β. Λαμπροπούλου.
 • 2001: Ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την αξιολόγηση των Κέντρων Αποκατάστασης (C.B.R.) Ανάπηρων Παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας (Παλαιστίνη). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση M.s.F. (Medicinssans Frontieres, Γιατροί χωρίς Σύνορα).
 • 1999-2000: Μέλος της ομάδας για τη διαμόρφωση της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης σε θέματα ένταξης στο 9° Δημοτικό Σχολείο Πειραιά με χρηματοδότηση του Β’ Κ.Π.Σ. (Ενέργεια 1.1.Ζ.2).
 • 1999-2000: Συντονίστρια της παραγωγής υλικών χρηματοδοτούμενων από το Β’ Κ.Π.Σ. για τη χρήση τους σε εξειδικεύσεις και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα Ένταξης Αναπήρων στη Γενική Εκπαίδευση.
 • 1998-2000: Συμμετοχή ως ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΑΠΗ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β’ Κ.Π.Σ. για τις απόψεις εξακοσίων πενήντα (650) εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα αναπηρίας και ένταξης. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου και επεξεργασία. των δεδομένων. (Επιστημονική Υπεύθυνη: Α. Ζώνιου-Σιδέρη).
 • 1997-2000: Συντονίστρια του Προγράμματος SOCRATES-COMENIUS ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ (Δράση Π) μεταξύ τριών χωρών (Αυστρίας-Ελλάδας-Πορτογαλίας), με θέμα: «Ένταξη των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Κανονικό Σχολείο».
 • 1997-2000: Συντονίστρια έργου προγράμματος του Β’ Κ.Π.Σ. (Ενέργεια 1.1.Ζ.2), Τ.Ε.Α.Π.Η., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Υπεύθυνη Έργου: Α. Ζώνιου-Σιδέρη), με τίτλο: «Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Ένταξης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στη Γενική Εκπαίδευση».
 • 1997-2000: Μέλος της ομάδας για τη διαμόρφωση της πρότασης σχετικά με την επιμόρφωση και εξειδίκευση των εξακοσίων πενήντα (650) εκπαιδευτικών σε δέκα (10) πόλεις της Ελλάδας με χρηματοδότηση του Β’ Κ.Π.Σ. (Ενέργεια 1.1.Ζ.2).
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ