Κωστούλη Τριανταφυλλιά

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Σχολικός Γραμματισμός

 Γραφείο 505

 2310 995091

 kostouli@eled.auth.gr

H Τριανταφυλλιά Κωστούλη είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Σχολικός Γραμματισμός».

Οι βασικές της σπουδές ήταν στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (Μ.Phil) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές (Ph.D) στο τμήμα Γλωσσολογίας (Department of Linguistics) του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Επίσης, υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης στις Η.Π.Α.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Σχολικός γραμματισμός, Διδακτική Γλώσσας, Κειμενογλωσσολογία (Ανάλυση γραπτού λόγου μαθητών, Κοινωνικές διαφορές στη δόμηση κειμένων). Οικογενειακός γραμματισμός. Ανάλυση της επικοινωνίας στη σχολική τάξη. Προφορικός λόγος παιδιών σχολικής ηλικίας. Διαπολιτισμικές διαφορές στη χρήση της γλώσσας. Ακαδημαϊκός γραμματισμός.

 • Kostouli, T. (2009). A sociocultural framework: Writing as social practice. In: R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (Εds.). The SAGE Handbook of Writing Development (pp. 98-116). London: Sage.
 • Kostouli, T. & Mitakidou, S. (2009). Policies as top-down structures versus as lived realities: An investigation of literacy policies in Greek schools. In: S. Mitakidou, E. Tressou, B. B. Swadener & C. A. Grant (Εds.). Beyond pedagogies of exclusion in diverse childhood contexts: Transnational Challenges (pp. 47-63). New York: Palgrave Macmillan.
 • Kostouli, T. (2005). Introduction. Making Social Meanings in Contexts: Writing, Literate Activities and Learning Processes in Sociohistorical Communities. In: T. Kostouli (Ed.). Writing in Context(s): Textual Practices and Learning Processes in Sociocultural Settings (pp. 1-26). Boston: Springer.
 • Kostouli, T. (2005). Co-constructing writing contexts in classrooms: Scaffolding, Collaboration, and asymmetries of knowledge. In: T. Kostouli (Ed.) Writing in Context(s): Textual Practices and Learning Processes in Sociocultural Settings (pp. 93-116). Boston: Springer.
 • Kostouli, T. (2002). Discourse Analysis, language teaching and syllabus design: The Greek context. Review-article on the textbook entitled “Expository Discourse which is used in Greek high schools for the teaching of expository discourse. GLOSSOLOGIA, 13, 179-197.
 • Kostouli, T. (2002). Teaching Greek as L1: Curriculum and textbooks in Greek elementary education. L1 – Educational Studies in Language and Literature, 2, 5-23.
 • Kostouli, T. (2000). On writing conferences: The structuring of meaning negotiation in Greek classrooms. In: Austad & E. T. Lyssand (Eds.). LiteracyChallenges for the new millennium: Selected papers of the 11th European Conference on Reading. August 1-4, 1999 (pp. 73-88). Stavanger, Norway: Center for Reading Research.
 • Kostouli, T. (1997). Cross-cultural aspects of writing development. In: Proceedings of the 16th International Congress of Linguistics (paper 0341). Oxford: Pergamon.
 • Kostouli, T. (1993). Narrative strategies and local norms: Literacy problems in a Greek village. In: G. Gagne & A. C. Purves (Eds.). Papers in Mother Tongue Education 1 (pp. 47-64). Waxmann: Munster & New York.
 • Kostouli, T. (1992). On the structure of textual rhetoric: Some evidence from Greek narratives. ΤΕΧΤ, 12(3), 373-396.
 • Kostouli, T. (1990). Book review of the book entitled ‘Socialization and educational inequalities’ by J. Pyrgiotakis. Journal of Modern Greek Studies, 8, 151-15.
 • Kostouli, T. (1988-1989). A sketch of current work on Discourse Analysis in Great Britain. GLOSSOLOGIA, 7-8, 145-168.
 • Κωστούλη, Τ. (2015α). Από τη γλωσσική-κειμενική ομοιογένεια στη διερεύνηση της υβριδικότητας των τοπικών κοινοτήτων: Τρόποι διαμόρφωσης και διδασκαλίας της κυρίαρχης ποικιλίας. Στο: Μ. Τζακώστα (επιμ.). Η διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές (σσ. 141-166). Αθήνα: Gutenberg.
 • Κωστούλη, Τ. (2015β). Διαλογικότητα, πολυφωνία, γραμματική και ανάγνωση στο σχολείο: Η Κριτική Ανάλυση Λόγου στην παιδαγωγική πράξη. Στο: Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.). Γλωσσική /Στον τιμητικό τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Κωστούλη, Τ. (2014α) Προς έναν νέο λόγο για τη διδασκαλία της «γραμματικής» σε ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού: Λειτουργίες και «μέρη του λόγου» στη σχολική πράξη. Στο: Ε. Γρίβα, Δ. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Α. Στάμου, Ά. Χατζηπαναγιωτίδη & Σ. Χατζησαββίδης (επιμ.). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη», http://www.nured.uowm.gr/drama/PRAKTIKA.html, ημερομηνία πρόσβασης: 31/10/2014.
 • Κωστούλη, Τ. & Στυλιανού, Μ. (2014β) Ο κριτικός γραμματισμός από τη θεωρία στην πράξη: εργαλεία δόμησης και αναστοχασμού νέων ταυτοτήτων και παιδαγωγικών πρακτικών. Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 34ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, ΑΠΘ (σσ. 257-270). Θεσσαλονίκη: ΙΝΓ.
 • Κωστούλη, Τ. (2008). Κριτική ανάλυση του γραμματισμού της σχολικής τάξης: Βασικές θέσεις και άξονες μελέτης. Στο: Αμ. Μοζερ κ.α. (επιμ.). Γλώσσης χάριν: Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη (σσ. 577-590). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κωστούλη, Τ. (2002α). Διακειμενικότητα και μάθηση στη σχολική τάξη. Στο: C. Clairis (ed.). Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Σορβόννη, 13-15 Σεπτεμβρίου 2001 (σσ. 317-320). L’ Harmattan: Παρίσι.
 • Κωστούλη, Τ. (2002β). Teaching Greek as L1: Curriculum and textbooks in Greek elementary education. L1 – Educational Studies in Language and Literature 2: 5-23.
 • Κωστούλη, Τ. (2001α). Κοινωνικές διαφορές στην πραγμάτωση μιας δραστηριότητας λόγου: Δεδομένα από τον ελληνικό χώρο. Στο: Α. Ψάλτου-Joycey & Μ. Βαλιούλη, (επιμ.). Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (σσ. 287-98). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
 • Κωστούλη, Τ. (2001β). Από την επικοινωνιακή στην κειμενοκεντρική προσέγγιση: Κοινές θέσεις και σημεία διαφοροποίησης. Στο: Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (σσ. 623-30). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Κωστούλη, Τ. (2001γ). Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα. Στο: Οδηγό για την Ελληνική Γλώσσα. (σσ. 230-33). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η διευρυμένη μορφή του άρθρου εμφανίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: www.komvos.edu.gr
 • Κωστούλη, Τ. Discourse Analysis, language teaching and syllabus design: The Greek context (2001δ). Βιβλιοκριτική στο “Έκθεση Ιδεών: Λόγος δημιουργικός” Για τη Γ΄ Λυκείου, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Συγγραφική Ομάδα: Γιακουμής Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Νίκος, Δανιήλ Ανθούλα, Παπαϊωάννου Πηνελόπη. Συντονιστής: Ναπολέων Μήτσης. Στο: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 13, 179-197.
 • Kostouli, T. (Ed.) (2005). Writing in Context(s): Textual Practices and Learning Processes in Sociocultural Settings. Boston: Springer.
 • Cook-Gumper, J. (Ed.) (2006). The social construction of literacy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pappas, Ch. C. & Zecker L.B. (Eds) (2001). Transforming literacy curriculum genres: Working with teacher researchers in urban classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lee Mckay, S. & Horneberger N. H. (Eds.) (1996). Sociolinguistics and language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Collins, J. W. & O’Brien, N. P. (Eds) (2003). Greenwood Dictionary of Education. Westport, Connecticut: Greenwood Press. (Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Όρων της Εκπαίδευσης’ [μετφρ. Κ. Μιλτσακάκη, επιμ. Τρ. Κωστούλη). Thessaloniki: Vanias Pubications.
 • Πρόγραμμα Ρομά, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
 • ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών για την εκπαίδευση ενηλίκων Τσιγγάνων (επιστημονική υπεύθυνος κ. Τρέσσου).
 • (1997). Συμμετοχή ως εξωτερική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων’. Δράση 5.
 • 2009-2010. Σε συνεργασία με τον Σ. Χατζησαββίδη και την κ. Τσιπλάκου: εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο (προδημοτική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση [γυμνάσιο, λύκειο]).
 • Kostouli, T. & Stylianou, M. (2014). Drawing from and contesting each other’s words: Repetition and voicing in students’ texts. To be presented at the ‘Writing across Borders’ conference. Paris, 19-22 February 2014.
 • Organizing a symposium entitled ‘Using structural and functional grammar for the critical reading of multisemiotic reality: From the theory to the practice of critical literacy’. Organized as part of a conference entitled ‘Critical literacy in the school context’. (participants Chatzisavvidis, Tentolouris, F., Kostouli, Tr., Stylianou, M., Georgiou, An.). Drama, 1-3 November 2013.
 • Kostouli. T. & Stylianou, M. (2013). Critical literacy from theory to practice: Tools for designing new pedagogical practices and reflecting upon new identities (Ο κριτικός γραμματισμός από τη θεωρία την πράξη: Εργαλεία δόμησης και αναστοχασμού νέων ταυτοτήτων και παιδαγωγικών πρακτικών.) Paper presented at the 34th Annual Meeting of the Department of Linguistics at AUTH entitled ‘Language and Education’. Thessaloniki, 16-18 May 2013.
 • Κostouli, T. & Stylianou, M. (2012). Dialogism, cross-curricular approaches to language teaching and written language development: Evidence from school communities. Paper presented at the 15th International conference of Applied linguistics entitled ‘Cross-curricular approaches to language education’. Thessaloniki, 23-25th November 2012. Mediterranean Palace Hotel.
 • Negotiating gender in and through writing: From correlational studies to a social practice approach. Paper presented at the SIG WRITING: Invited Symposium entitled ‘Boys, Girls and Writing: What’s the Difference?’ 13η EARLI Biennial Conference, 25-29 August, 2009. Amsterdam. Organizer: Susan Jones (University of Exeter). Contributors: Judy M. Parr and Kane Meissel (the University of Auckland), Lorna Bourke (Liverpool Hope University) & Anne-Marie Adams (Liverpool John Moores University) and Shelley Stagg Peterson (Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto). Triantafillia Kostouli (Aristotle University of Thessaloniki). Discussant: Debra Myhill (University of Exeter).
 • Co-constructing writing strategies and plans: ‘Expert’ and ‘struggling’ writers in socially mediated contexts of instruction. Paper presented at the 12η EARLI Biennial Conference, 28 August- Σεπτεμβρίου 1st, 2007. Budapest. (Symposium entitled “The role of self-regulation in writing”. Organisers: Amos van Gelderen & Ron Oostdam [University of Amsterdam]) Contributors: Tr. Kostouli, (Aristotle University) Eva Lindgren (Umea University), Debra Myhill (University of Exeter), Mark Torrance (Staffordshire University).
 • Principles of “effective” teaching and learning in literacy classrooms: A multi-layered approach to dialogic discourse. Paper presented at the 6th IAIMTE conference, Exeter, England, March 27-29, 2007.
 • Aidinis, A., Kostouli, T. & Tressou, E. (2006). Interweaving language and math in a course on basic literacy: An investigation of L2 language learning by Roma adults. (Διαπλέκοντας γλώσσα και μαθηματικά σε ένα πρόγραμμα καλλιέργειας των ‘βασικών μορφών γραμματισμού’. Μια διερεύνηση με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από ενηλίκους Τσιγγάνους). Paper presented at the conference on ‘Δια βίου μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή’.) Volos, March 31- April 3rd
 • The role of intercontextuality in the co-construction of genre meanings: Evidence from Greek classrooms (2006). Paper presented at the Joint AAAL (American Association of Applied Linguistics) and ACLA / CAAL (Canadian Association of Applied Linguistics). Montreal, June 17-20, 2006.
 • Writing research in the classroom: Strengths and restrictions of different theoretical orientations and pedagogical perspectives. (2005). Paper presented at the SIG Writing invited Symposium on ‘Methodology in writing research: A condition for theoretical insight and for effective learning environments. Limassol, Cyprus, August 23-27, 2005.
 • From the design of literacy programs to classroom-constructed literate cultures: static and dynamic approaches (Aπό τα προγράμματα γραμματισμού στο γραμματισμό της σχολικής τάξης: Στατικοί και δυναμικοί τρόποι). Paper presented at the 26th Annual meeting of the department of Linguistics, AUTH, May 14-15th, 2005.
 • Reading written texts and contexts from different angles: Research, policy and practice perspectives on the construction of students as literate subjects. (2004). Paper presented at the 9th International EARLI SIG Writing Conference, September 20-23, 2004, Geneva, Switcherland.
 • Co-organizing a symposium (with professor Linda Allal, University of Geneva) on Learning to write in classroom communities. 10th EARLI conference. Padova, Italy, August 26-30, 2003.
 • Social interaction in learning communities as a context supporting writing (2003). Paper presented at the Expert panel Symposium organized by SIG Writing on Fostering student involvement in writing. 10th EARLI conference. Padova, Italy, August 26-30, 2003.
 • On the development of story writing: An investigation into the interactive processes that shape Greek children’s story writing. Ανακοίνωση στο 8th International EARLI Writing Conference, 10-13 July 2002, Stafford, UK.
 • Tracing writing development through literacy events: An investigation into the social factors that shape children’s writing. Paper presented at the 8th International EARLI Writing Conference, 10-13 July 2002, Stafford, UK.
 • Revision as a social process: An inquiry into the classroom processes that shape children’s school writing. Paper presented at the 3rd IAIMTE Conference. Amsterdam, July 11-13, 2001.
 • On writing conferences: The structuring of meaning negotiation in Greek classrooms. Paper presented at the 11th European Congress on Reading. Stavanger, Norway, August 1-4, 1999.
 • Oral strategies in written language production: The patterned use of “and” – “and then” in children’s narratives. Paper presented at the 5th International Congress on Child Language. Budapest, Hungary, July 15-20, 1990.
 • Applying Discourse Analysis to educational practice: An examination of coherence and grounding in children’s narratives. Paper presented at the AILA World Conference. Chalkidiki, Greece, April 1990.
 • «Συζητώντας πρακτικές κριτικού γραμματισμού». Λάρνακα. Κύπρος. 24 Μαρτίου 2012. Βιωματικό Εργαστήριο.
 • IAMTE (International Association for Mother Tongue Teaching)
 • GALA (Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας)
 • EARLI
 • Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής στο περιοδικό Journal of Writing Research
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ