Ελένη Κουϊμτζή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κουϊμτζή Ελένη – Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 705

 2310 991295, 2310 991211

 ekouimtz@eled.auth.gr

Η Ελένη Μαρία Κουϊμτζή είναι μέλος του Εργαστηριακού και Διδακτικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο UCL Institute of Education.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις δυσκολίες μάθησης και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, στη σχολική επίδοση, τις ταυτότητες φύλου στην εκπαίδευση, τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας.

 • Bonti, E., Babalou, C. E., Kouimtzi, E. M. & Kyritsis, Z. (2018). Greek Young Adults with Specific Learning Disabilities Seeking Learning Assessments. Learning Disability Quarterly, 41(2), 119-126 https://doi.org/10.1177/0731948717727439·        
 • Bozas, A., Bonti, E., Kouimtzi, E. M., Karegorgiou, I. & Kyritsis, Z. (2016) Psychosocial functioning in Special Learning Difficulties. Self – reports in a sample of Greek adolescents with SLDs. International Journal of Education and Psychological Research, 5(4), 8-12 http://ijepr.org/doc/V5_Is4_Dec16/ij2.pdf
 • Ψάλτη, Α. & Κουϊμτζή, Ε. Μ. (2014) Ετοιμότητα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για την αναγνώριση παιδιών με δυσκολίες μάθησης στην τάξη: κατασκευή ενός ερευνητικού εργαλείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 57, 173-190 https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/8575/8625
 • Kouimtzi, E. M. & Psalti, A. (2013) Pre-school educators’ readiness to identify and deal with children at risk for learning disabilities. In: S. C. Pantazis & C. K. Zaragas (Eds.). Proceeding of the 3rd International Conference on Preschool Education (pp. 626-641). Ioannina: University of Ioannina.
 • Κουϊμτζή, Ε. Μ. & Στογιαννίδου Α. (2009) Μητέρες παιδιών με χαμηλή σχολική επίδοση: Η αντίληψη για το ρόλο τους στη σχολική επιτυχία των παιδιών τους και η προθυμία αναζήτησης ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης. Ψυχολογία, τχ. 16, 280-300.
 • Κουϊμτζή, Ε. Μ., Μπόντη, Ε., Μπάμπαλου, Χ., Μπόζας, Α., Καραγεωργίου, Ι. & Κυρίτσης, Ζ. (2017) Ομοιότητες και Διαφορές στην Ψυχοπαιδαγωγική Αξιολόγηση Εφήβων με Ειδικές Διαταραχές του Λόγου και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια περίπλοκη Διαγνωστική Διαδικασία. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Βόλος, 19-22 Οκτωβρίου 2017.
 • Κουϊμτζή, Ε. Μ., Callaghan, J. E. M. & Alexander, J. H. (2017) Οι αναπαραστάσεις των παιδιών με εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας στο λόγο των μητέρων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη 10-14 Μαΐου 2017.
 • Ψάλτη, Α. & Κουϊμτζή, Ε. Μ. (2014) Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών: Η ετοιμότητα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας. 4ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη 4, 5 και 6 Απριλίου 2014.
 • Κουϊμτζή, Ε. Μ., Βογιατζή, Μ., Ματσούκα, Κ., Μπιτσιάδου, Ε., Παπακώτα, Κ., Παρχαρίδης, Α., Φαρδή, Δ., Χατζηχαριστός, Α. & Βαβάτση-Χρηστάκη, Ν. (2012) Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές: οι έφηβοι επιλέγουν πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη 1-4 Νοεμβρίου 2012.
 • Κουϊμτζή, Ε. Μ., Γεωργίου Χ. & Βαβάτση-Χριστάκη, Ν. (2012) Απορρόφηση των αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την αγορά εργασίας σε συνθήκες κρίσης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη 1-4 Νοεμβρίου 2012.
 • 2015 – 2018 – ERASMUS + Πρόγραμμα GeST Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου: Βήματα Ειρήνης σε χώρες που συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Β. Δεληγιάννη, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ. Η κ. Κουϊμτζή, ήταν μέλος της επιστημονικής ομάδας http://gestproject.eu/
 • 2014-2015 – DAPHNEIII Πρόγραμμα «Προσπάθεια κατανόησης της ενεργού δράσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των νεαρών ατόμων με εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας (ακρωνύμιο UNARS) http://www.unars.co.uk/. Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Β. Δεληγιάννη, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ. Η κ. Κουϊμτζή, ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας.
 • 2014 – Πρόγραμμα Ελληνικής Στάθμισης της Ελληνικής Έκδοσης του WAIS–IV από τη ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση με την άδεια της Pearson. Διεύθυνση του έργου: Αριάδνη Στογιαννίδου, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ. Η κ. Κουϊμτζή ήταν Επιστημονική συνεργάτις. (βλ. εδώ)
 • 2010-2012 – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας (ΠΕΕ) 2009 του Ειδικού Λογαριασμού του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών: Η ετοιμότητα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Α. Ψάλτη, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΑΤΕΙΘ. Η κ. Κουϊμτζή ήταν η συντονίστρια του προγράμματος.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ