Τάσος Λιάμπας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Λιάμπας Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Αξιολόγηση Μαθητών και Μαθητριών

 Γραφείο 904

 2310 991278

 aliabas@eled.auth.gr

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. από το οποίο έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα.

Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στην Παιδαγωγική θεωρία και πράξη, καθώς και στην Αξιολόγηση Μαθητών και Μαθητριών. Συγκεκριμένα εκτείνεται στις ακόλουθες περιοχές: Γενική Παιδαγωγική, Κριτική Παιδαγωγική, Απελευθερωτική Αγωγή, Αξιολόγηση μαθητή και Αξιολόγηση για τη Μάθηση, Δυναμική Αξιολόγηση, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και Φοιτητριών, Επάγγελμα Εκπαιδευτικού, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Ποιοτικές Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας, Σχολική Αποτυχία.

 • Γρόλλιος, Γ., Καρανταϊδου, Ρ., Κορομπόκης, Δ., Κοτίνης, Χ. & Λιάμπας, Τ. (2003). Γραμματισμός και Συνειδητοποίηση. Μια Παιδαγωγική Προσέγγιση με βάση τη Θεωρία του Paulo Freire. Αθήνα: Μεταίχμιο (σελίδες 198).
 • Freire, P. (2006). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν (Teaches as cultural workers). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (σελίδες 276).
 • Γρόλλιος, Γ., Λιάμπας, Α. & Παυλίδης, Π. (2015). Επιμέλεια των πρακτικών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική εκπαίδευση στην εποχή της κρίσης», , τομ. 1 (σελίδες 1325). Διαθέσιμο εδώ
 • Λιάμπας, Τ. (2011). Έκθεση περιγραφικής αξιολόγησης. Μια μελέτη περίπτωσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 167, 89-100.
 • Liambas, A. & Kaskaris, I. (2012). Dialogue and Love in the work of Paulo Freire. Journal for Critical Education Policy Studies, 10(1), 185-196. Διαθέσιμο εδώ.
 • Λιάμπας, Τ. & Τουρτούρας, Χ. (2012). Δραστηριότητες σχόλης, εξωσχολική μάθηση και απασχόληση για το μαθητή της Γ΄ λυκείου στο φάσμα του καθημερινού εξωσχολικού χρόνου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 137-138, σσ. 141-172.
 • Liambas, T. (2015). “Michel Foucault and Antonio Gramsci: Education, Power and Student Assessment. Στο: Πρακτικά του 4th International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis” School of Education – Faculty of Education Aristotle University of Thessaloniki, vol. 2, pp. 443-457. Διαθέσιμο εδώ
 • Grollios, G., Liambas, T. & Pavlidis, P. (2015). “Introduction”. Στο: Πρακτικά του 4th International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis” School of Education – Faculty of Education Aristotle University of Thessaloniki, vol. 2, pp.i-xvi. Διαθέσιμο εδώ
 • Grollios, G. & Liambas, A. (2015). Critical approaches to Critical Pedagogy in Greece, Journal for Critical Education Policy Studies, 12(3), 261-281. Διαθέσιμο εδώ
 • Λιάμπας, Τ. (2016). Η γνώμη των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων ΠΤΔΕ-ΑΠΘ για την Έκθεση Περιγραφικής Αξιολόγησης και τις επιδράσεις της. Στο: Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης & Κ. Βακαλόπουλος (Επιμ.). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσολογικές & Παιδαγωγικές προσεγγίσεις (σσ. 552-571). Αθήνα: Gutenberg.
 • Λιάμπας, Α. (2016). Η συμβολή των Pierre Bourdieu και Michel Foucault στην κατανόηση του ρόλου των εξετάσεων και της αξιολόγησης στο σχολείο. Στο: Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συμποσίου με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και στη διδασκαλία» του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σελ. 13) (αναμένεται η έκδοση των πρακτικών).
 • Λιάμπας, Τ. (2017). Ο Lev S. Vygotsky και η Δυναμική Αξιολόγηση. Στο Γ. Γρόλλιος & Χ. Τζήκας (Επιμ.). Ζητήματα κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων της εκπαίδευσης: Αφιέρωμα στον Σπύρο Ράση (σσ. 223-238). Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Λιάμπας, Τ. (2017). Η Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης. Στο: Α. Αϊδίνης (Επιμ.), Bryan, A. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (σσ. 440-459). Αθήνα: Gutenberg.
 • 4th International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis” School of Education – Faculty of Education Aristotle University of Thessaloniki, 23-26 June. Προσκεκλημένος ομιλητής. Ανακοίνωση με θέμα: “Michel Foucault and Antonio Gramsci: Education, Power and student Assessment”.
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Επικοινωνίας & Πληροφοριών στην Εκπαίδευση» της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, Κρήτη 3-5 Οκτωβρίου 2014. Ανακοίνωση με την Ντρενογιάννη Ελένη με θέμα: «Η Έρευνα Δράσης στην Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Ο Σχεδιασμός και τα Αποτελέσματα μιας Εφαρμογής της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ανακοίνωση με θέμα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου για την επίδραση της Έκθεσης Περιγραφικής Αξιολόγησης στη μάθηση των μαθητών και στις παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές τους».
 • 3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής «Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και στη διδασκαλία», του Τμήματος Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 23-24 Απριλίου 2016. Ανακοίνωση με θέμα: «Η συμβολή των Pierre Bourdieu και Michel Foucault στην κατανόηση των εξετάσεων και της αξιολόγησης στο σχολείο».
 • 7th International Conference on Critical Education “Rethinking Alternatives to Neoliberalism” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017, Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Αθήνα. Προσκεκλημένος ομιλητής. Ανακοίνωση με θέμα: «Is there a need for Critical Pedagogues daring for an alternative assessment of the student?»
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για το Σχολείο των Κοινωνικών Αναγκών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 20-22 Απριλίου 2018, Θεσσαλονίκη. Προσκεκλημένος ομιλητής. Ανακοίνωση με θέμα: «Ο λόγος για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις οδηγίες των βιβλίων δασκάλου».
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα 30 Χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις Νέες Προκλήσεις» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, Βόλος. Ανακοίνωση από κοινού με τον Γ. Γρόλλιο με θέμα «Όψεις της πρακτικής άσκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
 • 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Παιδαγωγικής εταιρείας Ελλάδας «Βασική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σ’ ένα Σύνθετο και Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Πάτρα. Ανακοίνωση με θέμα «Αξιοποιώντας την Απελευθερωτική Αγωγή για την αμφισβήτηση της Δασκαλοκεντρικής-Μετωπικής διδασκαλίας»
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, 5-7 Απριλίου 2019, Αθήνα. Προσκεκλημένος ομιλητής. Ανακοίνωση με θέμα «Οι Επιστήμες της Αγωγής και η Παιδαγωγική ως η επιστήμη της εκπαίδευσης μέσα από το έργο των Herbart, Dewey και Freire».
 • 1ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτική Εκπαίδευσης ΑΠΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Μασαχουσέτης Βοστώνη.  Πανεπιστημιακό Δάσος ΑΠΘ Ταξιάρχης Χαλκιδικής 7-12 Ιουνίου 2016. Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διδάσκων
 • 2ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτική Εκπαίδευσης ΑΠΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Μασαχουσέτης Βοστώνη.  Πανεπιστημιακό Δάσος ΑΠΘ Ταξιάρχης Χαλκιδικής 18-24 Σεπτεμβρίου 2017. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Διδάσκων.
 • 3ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτική Εκπαίδευσης ΑΠΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Μασαχουσέτης Βοστώνη.  Πανεπιστημιακό Δάσος ΑΠΘ Ταξιάρχης Χαλκιδικής 20-26 Ιουνίου 2018.  Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διδάσκων.
 • 2004-2006 – «Έρευνα καταγραφής της σχολικής σταδιοδρομίας των μαθητών/τριών μιας μαθητικής γενιάς (2003-04 έως 2005-06) σε Ενιαία Λύκεια και ΤΕΕ της επικράτειας του Ν. Θεσσαλονίκης και των παραγόντων που σχετίζονται μ’ αυτή»(έγκριση ΥΠΕΠΘ 136966/Γ2/5-12-05 και 46866/Γ2/12-5-06). Ως Επιστημονικά υπεύθυνος της Έρευνας.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ