Θανάσης Μαρβάκης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μαρβάκης Αθανάσιος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία

 Γραφείο 908

 2310 991296

 marvakis@eled.auth.gr

Ο Αθανάσιος Μαρβάκης, Ψυχολόγος (Dipl.-Psych., Dr. rer. soc., Πανεπιστήμιο Tübingen/Γερμανία), είναι Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1990 εργάστηκε ως ερευνητής και ως καθηγητής, παρουσίασε προσκεκλημένες ομιλίες σε πανεπιστήμια στη Γερμανία, Ελλάδα, Λεττονία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Λουξεμβούργο, Κίνα, Καναδά, Μεξικό, Δανία, Νότια Αφρική, Αυστρία, Βραζιλία, Χιλή.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους νέους ως κοινωνική ομάδα και τα προβλήματά της, στις σχέσεις της ψυχολογίας με τις διαφορές μορφές κοινωνικής ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ρατσισμός, εθνικισμός πολυπολιτισμικότητα), στην αλληλεγγύη ως θεωρητικό και πρακτικό ζήτημα και εργαλείο των κοινωνικών επιστημών, στην κριτική ψυχολογία της μάθησης και του σχολείου και τη νεοφιλελευθεριοποίηση των κοινωνικών επιστημών και των αντικειμένων τους.

 • Marvakis, A. (2019). Nationalism and/or developing understanding of society? In: M. Fleer & F. González Rey & P. E. Jones (Eds.). Cultural-historical and critical psychology: common ground, divergences and future pathways. New York: Springer.
 • Marvakis, A. (2019). The Neoliberal Framing of (Critical) Psychology. Annual Review of Critical Psychology.
 • Schraube, E. & Marvakis, A. (2019). Against Bisected Learning. Annual Review of Critical Psychology.
 • Triliva, S. & Marvakis, A. (2019). Neoliberal Psy-Practices in Greece. In: L. Huerta & J. M. F. Osorio (Eds.). Las ciencias sociales al otro lado del discurso neoliberal. Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
 • Anastasiadou, M. Marvakis, A., Mezidou, P. & Speer, M. (2017 & 2018). From Transit Hub to Dead End: A Chronicle of Idomeni. München: bordermonitoring.eu e.V. Available: English: https://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/reports/bm.eu-2017-idomeni.en.pdf & Greek: https://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/2018/11/bm.eu-2017-idomeni.gr_.pdf
 • Marvakis, A. & Anastasiadou, M. (2017). Rassismus als Einübung in die neoliberale Transformation der griechischen Gesellschaft. In: E. Meral & F. Karim (Hrsg.). Rassismuskritik und Widerstandsformen: Nationale und internationale Formen von Rassismus und Widerstand (S. 91-106). Wiesbaden: Springer VS.
 • Marvakis, A., Triliva, S. & Tourtouras, Chr. (2016). Neoliberalismus (nicht nur) in Griechenland und seine Konsequenzen für die Psychologie: Neue Arbeitsregime, neue PsychologInnen. Journal für Psychologie, 24(2), PsychologInnen prekär Available: https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/410/449
 • Schraube, E. & Marvakis, A. (2015). Frozen fluidity: Digital technologies and the transformation of students’ learning and conduct of everyday life. In: E. Schraube & C. Højholt (Eds.). Psychology and the Conduct of Everyday Life (pp. 205-225). London: Routledge.
 • Marvakis, A. & Petritsi, I. (2014). Solidarity, not Adjustment: Activism Learning as (Self)Education. In: T. Corcoran (Ed.). Psychology in Education: Critical Theory-Practice (pp. 129-144). Rotterdam: Sense.
 • Μαρβάκης, Α., Αναστασιάδου, Μ., Πετρίτση, Ι. & Αναγνωστοπούλου, Τ. (2013). Νεολαία και Άκρα Δεξιά στην Ελλάδα. (Μελέτη για το Ίδρυμα Friedrich Ebert). Available: http://library.fes.de/pdf-files/id/10156.pdf
 • Marvakis, A. & Motzkau, J. & Painter, D., Ruto-Korir, R. C., Sullivan, G., Triliva, S. & Wieser, M. (Eds.) (2013). Doing Psychology under new Conditions (selected papers from the 14th Biennial Conference of the ISTP in Thessaloniki, GR). Concord, CA: Captus Press.
 • Dafermos, M., Marvakis, A., Mentinis, M., Painter, D. & Triliva, S. (2013). Guest Editors of the special issue “Critical Psychology in a Changing world II – Building bridges and expanding the dialogue”. Annual Review of Critical Psychology, No 10.
 • Marvakis, A. (2012).No place. Nowhere’ for Migrants’ Subjectivity!? Critical reflections on the dominant discourses about integration. In: Z. Bekerman & T. Geisen (Eds.). International Handbook Migration, Minorities, and Education – Understanding Cultural and Social Differences in processes of Learning ( 67-83). New York: Springer.
 • Marvakis, A. (2012). Lehrstück Griechenland. Neoliberale Krisenkonstruktion, oder: Warum aus einer griechischen Fliege ein europäischer Elefant gemacht wird. Das Argument, No. 296, 54(1/2), 11-19.
 • Μαρβάκης, Α. & Μεντίνης, Μ. (2012). Κριτική εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Marvakis, A. (2011). La psicología (crítica) permanentemente en la encrucijada: sirvientes del poder y herramientas para la emancipación. (Critical) Psychology Permanently at Crossroads: Servants of Power and Tool for Emancipation). Teoría y crítica de la psicología Available: http://www.teocripsi.com
 • Marvakis, A. (2010). Integration: Versprechen, Kampffeld und Chimäre. Forum Kritische Psychologie, 54, 81-94.
 • Marvakis, A. (2009). The dialectics of new fascism. Utopia, No. 83, 93-106
 • Painter, D., Marvakis, A. & Mos, L. (2009). Guest Editors of a special issue on “German Critical Psychology – Interventions in Honor of Klaus Holzkamp”. Theory & Psychology, 19(2), 139-147.
 • Dafermos, M. & Marvakis, A. (2009). Vermitteltes Erkennen der Welt – Lernen nach S. L. Rubinstein. Forum Kritische Psychologie, 53, 71-100.
 • Dimitri, A., Marvakis, A., Parsanoglou, D. & Petrakou, I. (2008). Precarious Trajectories: Migrant youth regimes in Greece. In: G. Titley, Gavan & A. Lentin (Eds.). The Politics of Diversity ( 103-118). Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Marvakis, A. (2007). The utopian surplus in human agency — Using Ernst Bloch’s philosophy for psychology. In: Daventer, Vasi van et al. (Eds.). Citizen City. Between constructing agent and constructed agency (pp. 278-288). Concord, CA: Captus Press.
 • Παρεμβάσεις, μετά από πρόσκληση, σε δημόσιες εκδηλώσεις με θεματικές όπως ρατσισμός, μετανάστες, νέα δεξιά, νεολαία κ.α. π.χ. στην Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία.
 • Παρεμβάσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο για επίκαιρα θέματα, π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, ψυχολογικοποίηση κοινωνικών φαινομένων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ