Παπαδημητρίου Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Γλωσσικός και Οπτικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 704

 2310 991204

 fpapadim@eled.auth.gr

Η Φωτεινή Παπαδημητρίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι βασικές της σπουδές ήταν στο Τμήμα Φιλολογίας, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτορικός της δίπλωμα (PhD, 2002) το απέκτησε από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, αποτέλεσε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πρόγραμμα «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα γλωσσικού γραμματισμού, Οπτικού / Πολυτροπικού Γραμματισμού (Πολυτροπικότητα – ανάλυση πολυτροπικού λόγου μαθητών, πολυτροπική κοινωνική σημειωτική), Διδακτικής της Γλώσσας, Κριτικών [Πολυ]γραμματισμών και Γραμματισμών στα ΜΜΕ.

 • Fleckenstein, K. S., Calendrillo, L. T. & Worley, D.A. (2015). Language and Image in the ReadingWriting Classroom: Teaching Vision (Η γλώσσα και η εικόνα στη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου: Διδάσκοντας τον οπτικό γραμματισμό). Παπαδημητρίου, Φ. (Επιμέλεια-Θεώρηση). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Παπαδημητρίου, Φ. (Επιμ.) (2012). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού γραμματισμού: Από τη γνωστική προσέγγιση στο διευρυμένο πλαίσιο των νέων γραμματισμών. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cocking, R. R (2012). How People Learn: Brain, Mind, Experience and School (Πως Μαθαίνει ο Άνθρωπος: Εγκέφαλος, Νους, Εμπειρία και Μάθηση στο Σχολείο). Παπαδημητρίου, E. (Επιμέλεια-Θεώρηση). Αθήνα: Κέδρος.
 • Kress, G. & van Leeuwen, T. (2010). Reading Images: The Grammar of Visual Design (Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού). Παπαδημητρίου, Φ. (Επιμέλεια-Θεώρηση). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Bougatzeli, & Papadimitriou, E. (2016). Diffusing critical web literacy in a teacher education setting: Initial reflections and future planning. In: S. McNicol (Ed.), Critical Literacy for Information Professionals, (pp. 151-159). London: Facet Publishing.
 • Sabah, G., Vosniadou, S., Vilnat, A., Dimitracopoulou, A., Ferret, O., Prince, V., Papadimitriou E. & Tsivgouli, M., (1999). Using dialogue analysis to capture teacher/student interactions that promote changes in understanding. In: D. Kayser, & S. Vosniadou (Eds.). Modelling Changes in Understanding: Case Studies in Physical Reasoning (pp. 223-279). New York: Pergamon.
 • Papadimitriou, E., Alexandrou, D. & Bougatzeli, E. (2017). Utilizing Web Information Resources in the Classroom for Language Teaching: A Critical Approach. International Journal of Literacies, 24(2), 1-15.
 • Emmanouilidou, M. & Papadimitriou, E. (2017). ‘Together We Stand, Divided We Fall’: Towards a Critical Approach for Integrating the “Other” in the School Context. The International Journal of Diverse Identities, 17(1), 1-17.
 • Emmanouilidou, M., Emmanouilidou, S. & Papademetriou, E. (2016). Comic Heroes or Saviours? Constructing Alternative Identities in a Social Critical Approach to the Teaching of English as a Foreign Language. Preschool and Primary Education, 4(1), 182-195.
 • Papadimitriou, E., Emmanouilidou, M. & Katsiaflaka, A. (2015). Critical Multimodal Literacy in Classroom Practice: Comics as Mediating Tools for the Interpretation and Construction of Cross-modal Representations of Social Reality. International Journal of Literacies, 22(4), 27-43.
 • Papadimitriou, E. & Makri, D. (2015). The Metalanguage of “Visual Design” into the Classroom for the Construction of Intermodal Meanings. International Journal of Education and Literacy Studies, 3(2), 32-43.
 • Papadimitriou, E., Emmanouilidou, M. & Makri, D. (2015). The ‘visual grammar’ in school contexts: A multimodal-critical approach to teaching literacy to primary education students. International Journal of Literacies, 22(3), 29-41.
 • Bougatzeli, E., Togia, A. & Papadimitriou, E. (2015). Developing an IL course for teacher education students in Greece. International Journal of Literacies, 21(2), 17-26.
 • Katsiaflaka, A., Papadimitriou, E. & Emmanouilidou, M. (2013). Teaching literacy through the visual arts: From filmic to textual rhetoric. Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(2), 41-58.
 • Παπαδημητρίου, Ε. (2011). Εκπαιδευτικές εφαρμογές της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού για την κατανόηση πολυτροπικών κειμένων. Νέα Παιδεία, τ. 138, 47-62.
 • Παπαδημητρίου, Ε., Ροβάτσου, Γ., Ρενζούλα, Ε., Μαρμαρινός, Ι. (2011). Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην κατανόηση και παραγωγή κειμένων. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), τεύχος 2.
 • Vosniadou, S., Ioannides, C., Dimitrakopoulou, A. & Papadimitriou, E., (2001). Designing Learning Environments to Promote Conceptual Change in Science. Learning and Instruction, 11(4-5), 381-419.
 • Φίστα, Γ., Παπαδημητρίου, Ε. & Φίστα, Ε. (2015). Πρακτικές διαπραγμάτευσης πολυσημειωτικών πηγών δημιουργίας νοήματος σε πολυπολιτισμικές τάξεις ενηλίκων: Κριτική παιδαγωγική προσέγγιση. Στο: Γ. Γρόλλιος, Α. Λιάμπας & Π. Παυλίδης (επιμ.). Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Κριτική Εκπαίδευση με θέμα: «Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης», τόμος 1, σσ. 1243-1278.
 • Fista, G., Papademetriou, E. & Fista, E. (2015). Practices of Négociation of Multi-Semiotic Meaning-Making resources in Cross-cultural Adult Classes: Critical Pedagogical Approach [Πρακτικές διαπραγμάτευσης πολυσημειωτικών πηγών δημιουργίας νοήματος σε πολυπολιτισμικές τάξεις ενηλίκων: Κριτική παιδαγωγική προσέγγιση]. In G. Grollios, A. Liambas, & P. Pavlidis, Proceedings of the IV International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis”, vol. 1, pp. 1243-1278.
 • Papadimitriou, E. & Makri, D. (2012). Visual Modality as a Meaning-Making Resource in Student Composite Texts. Selected Readings of the New Jersey 2011 IVLA Conference, New Horizons in Visual Literacy, pp: 156-169.
 • Makri, D. & Papadimitriou, E. (2011). Fostering multimodal discourse analysis skills in classroom work: A social semiotic approach. Selected Papers of the Cyprus 2010 IVLA Conference, Visual Literacy in the 21st Century: Trends, Demands and Capacities, 89-97.
 • Φίστα, Γ., Παπαδημητρίου, Ε. & Φίστα, Ε. (Ιούνιος, 2017). «Ενήλικες μετανάστες μαθητές/ήτριες νοηματοδοτούν το κοινωνικοπολιτικό τοπίο του μεταβαλλόμενου κόσμου: Μια παιδαγωγική προσέγγιση θεμελιωμένη στη θεωρία του Paulo Freire. Εισήγηση στο VII International Conference on Critical Education “Rethinking alternatives to neoliberalism in education”. Marasleios Pedagogical Academy of Athens, Athens, Greece.
 • Alexandrou, D., Papadimitriou, E. & Bougatzeli, E. (July, 2016). Utilizing Web Information Resources into classroom for teaching language: A critical approach. Paper presented at the 23rd International Conference on Learning. Vancouver, Canada.
 • Emmanouilidou, M. & Papadimitriou, E. (July, 2016). ‘Together we stand, divided we fall’: Towards a critical approach for integrating the ‘other’ in the school context. Paper presented at the 16th International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations. Granada, Spain.
 • Papadimitriou, E. (November, 2015). Critical Analysis of Image ‘Discourse’ in Language Classroom for the Construction and Re-construction of Gender Identities. Paper presented at the Annual Conference of International Visual Literacy Association. San Francisco, USA.
 • Papadimitriou, E. & Emmanouilidou, M. (July, 2015). Critical multimodal literacy in classroom practice: Comics as mediating tools for the interpretation and construction of cross-modal representations of social reality. Paper presented at the 22nd International Conference on Learning. Madrid, Spain.
 • Papadimitriou, E., Emmanouilidou, M. & Makri, D. (July, 2014). The ‘visual grammar’ in school contexts: A multimodal-critical approach to teaching literacy to primary education students. Paper presented at the 21st International Conference on Learning. New York, USA.
 • Papadimitriou, E. & Katsiaflaka, A. (February, 2014). Multimodal communication and writing in classroom practice. Paper presented at the Congress Writing Research Across Borders III (WRAB). Paris, France.
 • Papadimitriou, E. & Makri, D. (October, 2013). Multimodal Social Semiotic Approach to Student Sign-Making. (Πολυτροπική κοινωνική σημειωτική προσέγγιση στη δημιουργία νοημάτων-σημείων από μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). Paper presented at the 10th International Conference on Semiotics. Volos, Greece.
 • Ανάπτυξη των Μεταγνωσιακών Δεξιοτήτων που Σχετίζονται με την Κατανόηση και Παραγωγή Κειμένων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2004-2006). Στο πλαίσιο του Προγράμματος, Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μαρμαρινός, Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).
 • Kaleidoscope: European Network of Excellence, European Commission, (2003-2006). IST Technology Enhanced Learning (TEL) Project – contract 507838 (Project Investigator – Prof. N. Balacheff).
 • Περιβάλλον μάθησης για τη βελτίωση των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση κειμένων παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης (2003). Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Παν/μίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μαρμαρινός, Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Παν/μίου Αθηνών.
 • Η μεταγνωσιακή διαδικασία στην αναγνωστική κατανόηση: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μαθησιακού περιβάλλοντος για την προώθηση των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση κειμένων (2000-2002). Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Παν/μίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μαρμαρινός, Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Παν/μίου Αθηνών.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού για τον καθορισμό κριτηρίων επίδοσης των μαθητών (1999), Επιστημονική Υπεύθυνη: Στ. Βοσνιάδου, Χρηματοδότηση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Ο ρόλος των γνωσιακών στρατηγικών στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παραγωγή γραπτού λόγου (1998-2000). Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Παν/μίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μαρμαρινός.
 • The OECD Programme for International Student Assessment (PISA Project), (1998-1999). Χρηματοδότηση: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) – Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εθνική Αντιπρόσωπος: Στ. Βοσνιάδου, Επιστημονική Υπεύθυνη: Α. Κασσωτάκη-Μαριδάκη.
 • Καθορισμός προδιαγραφών για τη συγγραφή και παραγωγή σχολικών βιβλίων (1998). Συντονιστής: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Learning in Humans and Machines. Dialogue Analysis and Representational Change (1996). Χρηματοδότηση: European Science Foundation.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ