Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α’ 195),

έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία,
* των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),
* των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
* και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),

καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος
(έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια).