Ημερίδα Προγράμματος Ρομά: «Τουμέν τααμέν, μαζί τα καταφέραμε»

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Ισόγειο

17 Ιανουαρίου 2020, ώρες 16:30-21:00