Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στόχοι και Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών

Το Παιδαγωγικό Τ΅ή΅α ∆η΅οτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη δια΅όρφωση δασκάλων/σσών ΅ε δη΅οκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων. Επιδιώκει τη δια΅όρφωση δασκάλων/σσών που αντι΅ετωπίζουν ΅ε θετικό πνεύ΅α τον μετασχη΅ατισ΅ό της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της δια΅όρφωσης ΅ιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δη΅οκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. ∆ασκάλων/σσών που σέβονται τον πλουραλισ΅ό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν και ΅πορούν να χρησι΅οποιούν στην καθη΅ερινή τους εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικει΅ένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο περιεχό΅ενο και στις ΅εθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικει΅ένου. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες έχουν ΅ια ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια ΅ε την έννοια του σεβασ΅ού και της κατανόησης της φύσης και των διαφορετικών πολιτισ΅ών, καθώς και ΅ε την έννοια της διαρκούς ενεργητικής παρέ΅βασης στα κοινά.