Στα πλαίσια του ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του εξωτερικού.

Ο εξερχόμενος πρέπει να έχει την ιδιότητα του φοιτητή μέχρι και την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών / αίτησης. Ο φοιτητής, για τον οποίο έχει βγει βαθμολογία για όλα τα μαθήματα και τη διπλωματική και δεν έχει απλά ορκιστεί, θεωρείται απόφοιτος και ΔΕΝ μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά.

Επιλέξιμα Κράτη για Κινητικότητα

 • Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
 • Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EΟX (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)
 • Η υπό ένταξη χώρα: Τουρκία
Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του Φορέα Υποδοχής.

Κριτήρια Επιλογής

Υπεύθυνος για τη διαδικασία επιλογής είναι ο Συντονιστής ECTS για Πρακτική Άσκηση, ο οποίος αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας εργασίας του Φορέα Υποδοχής.
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 • Έτος εισαγωγής. Προτιμούνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης.
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 • Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα.
 • Η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου (όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
 • H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που είναι δυνατόν να αποκομίσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από την βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
 • H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που επιδιώκει να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από τη συστατική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα).