Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/1983 για την «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87. Μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών µε δημοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων.

Επιδιώκει τη διαμόρφωση δασκάλων που αντιμετωπίζουν µε θετικό πνεύμα τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινωνίας, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Εκπαιδευτικών που σέβονται τον πλουραλισμό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση και οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν και μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο περιεχόμενο και στις μεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια µε την έννοια του σεβασμού και της κατανόησης της φύσης αλλά και των διαφορετικών πολιτισμών.