Κατατακτήριες Εξετάσεις (Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 21)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.

Η σχετική φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής θα εμφανιστεί στον ακόλουθο σύνδεσμο τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 07.30.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Δικαιολογητικά Κατάταξης Πτυχιούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 21

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης (επισυνάπτεται στη φόρμα)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Σχετικά Έγγραφα