Η εκπαιδευτική έρευνα, όπως και γενικότερα η κοινωνική έρευνα, οφείλει να εφαρμόζεται σύμφωνα με έναν κώδικα ηθικής που αφορά στο σεβασμό του ατόμου, της γνώσης, των δημοκρατικών αρχών, της ποιότητας της έρευνας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Υπεύθυνη για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας, βασικές αρμοδιότητες της οποίες αποτελούν:

  • η εξέταση ερευνητικών πρωτοκόλλων που κατατίθενται στην Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές /τριες του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και η υποβολή σχετικής γνωμοδότησης προς το Δ.Σ. του Τμήματος για έκδοση απόφασης
  • η οργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων για θέματα ηθικής και δεοντολογίας των ερευνών με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.

Μέλη Επιτροπής Δεοντολογίας Έρευνας

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή (συντονίστρια)

Μπέτσας Ιωάννης

Παπαδημητρίου Φωτεινή

Αλεξίου Βασίλης

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μαλανδράκης Γεώργιος

Λαμπρινός Νικόλαος

Τουρτούρας Χρήστος

Ζμας Αριστοτέλης

Αϊδίνης Αθανάσιος

Λαμπρίνα Γιώτη

Σχετικά Έγγραφα