Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α’195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια).

Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για την περίοδο από 01/09/2020 έως 31/08/2022 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Περικλής Παυλίδης.

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για την περίοδο από 01/09/2020 έως 31/08/2022 είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Ντρενογιάννη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων και έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους του λοιπού προσωπικού του Τμήματος.