Με την υπ’ αριθμ. 20Τ2/14-2-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., αποφασίστηκε ότι από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019/2020 ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών είναι ο ακόλουθος.

Εσωτερικός Κανονισμός