Πολιτική Ποιότητας στο Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του.

Η πολιτική ποιότητας του Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. επικεντρώνεται στη:

 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
 • Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
 • Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 • Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Τμήματος και του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη συμμόρφωσή του με το ειδικό πρότυπο της Α.ΔΙ.Π.
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Σχετικά Έγγραφα