Σκοπός της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, στον τρόπο συγγραφής ενός κειμένου που να διακρίνεται από επιστημονικό ύφος και στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Στους στόχους περιλαμβάνεται η απόκτηση εμπειρίας για (α) τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, (β) την αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικά με αυτά, (γ) την αναζήτηση, διαμόρφωση και εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας προς απάντησή τους, (δ) την ανάλυση των δεδομένων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και (ε) τη συγγραφή επιστημονικού κειμένου επί αυτών με βάση ισχύοντες κανόνες.

Κανονισμός

Η Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών της αγωγής.

Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται ως εξής: 8 και 4 ECTS στο 7ο και 8ο εξάμηνο ή αντίστροφα, ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες, στο οποίο δηλώνονται 4 ECTS.

Η εκπόνηση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ετήσια. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ολοκληρώνουν το 6ο εξάμηνο σπουδών και πραγματοποιείται στη διάρκεια του 7ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Διάθεση της πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παραδώσουν την πτυχιακή τους εργασία στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής, οφείλουν να συμπληρώσουν το Έγγραφο Παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.