Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. αναμορφώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με το άρθρο 30 (Διάρθρωση των σπουδών) του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει μετά το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». Για την κτήση πτυχίου απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ισόποσα κατανεμημένες στα 8 εξάμηνα σπουδών.

Πτυχές του Προγράμματος Σπουδών αναμορφώθηκαν εκ νέου το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λόγω αποχωρήσεων αρκετών μελών Δ.Ε.Π. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Π.Τ.Δ.Ε. από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Π.Τ.Δ.Ε. τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και παλαιότερα ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών με το οποίο εισήχθησαν, με διαφοροποιήσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων που αναγράφονται για κάθε περίπτωση χωριστά.

Πρόγραμμα Σπουδών