Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί τη μετεξέλιξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής που ήταν επιφορτισμένη με την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το 2006.

Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για την περίοδο 21/07/2021 – 20/07/2025

Τον Ιούνιο του 2021 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ ΑΠΘ αξιολογήθηκε από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η οποία συνέταξε σχετική Έκθεση. Βάσει αυτής το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αποφάσισε την πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με την επισήμανση ότι αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αφορά την περίοδο από 21-07-2021 έως 20-07-2025.

Εκθέσεις Αυτοαξιολόγησης ΠΠΣ

Αξιολόγηση Μαθημάτων ΠΠΣ

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Μελέτες Απορρόφησης Αποφοίτων 

QS World University Rankings 2018