Η πρακτική άσκηση των φοιτητριών/φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. είναι απαραίτητη για τη δοκιμασία και την ολοκλήρωση της γνώσης τους στην Παιδαγωγική, καθώς και για τη γνωριμία τους με τον επαγγελματικό τους χώρο. Προσφέρει δυνατότητες για συστηματική εφαρμογή της θεωρητικής τους εκπαίδευσης και την απόκτηση της γνώσης της πράξης τους, η οποία μέσα από την κατάρτιση και την εμπειρία λειτουργεί και αναπτύσσει τις ικανότητες, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους ως επιστημόνων, αλλά και επαγγελματιών. Ακόμη, η σημασία της πρακτικής άσκησης είναι ευρύτερη, καθώς είναι το πεδίο στο οποίο οικοδομείται η γόνιμη επικοινωνία μεταξύ Πανεπιστημίου και κοινωνίας και αναδεικνύεται στην πράξη η κοινωνική χρησιμότητα της Παιδαγωγικής. Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου.

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση και γι’ αυτό το λόγο αφιερώνει σε αυτήν πέντε υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού που μοιράζονται και στα τέσσερα έτη φοίτησης.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα λειτουργεί γραφείο πρακτικής άσκησης (Γραφείο 912 – Πύργος Παιδαγωγικής) με υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. τον κ. Γρόλλιο Γεώργιο και υπεύθυνο μέλος Ε.ΔΙ.Π. την κ. Ξεφτέρη Ελένη.

Πρώτο Έτος

Κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο διδάσκεται το υποχρεωτικό μάθημα ΥΜΠ1 «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική».

Οι φοιτητές και φοιτήτριες, στα πλαίσια της εισαγωγής στα αντικείμενα, στις έννοιες, στις μεθόδους και στα βασικά ερωτήματα της Παιδαγωγικής παρακολουθούν, σε ένα εύρος 8 εβδομάδων, ισάριθμες διδασκαλίες σε σχολεία.

Δεύτερο Έτος

Κατά το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο διδάσκεται το υποχρεωτικό μάθημα ΥΜΠ2 «Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο».

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές και φοιτήτριες εξοικειώνονται με τη λειτουργία των σχολείων ενώ, παράλληλα, διδάσκονται βασικές θεωρίες μάθησης και εφαρμογές τους στη διδασκαλία.

Τρίτο Έτος

Στο τρίτο έτος σπουδών (εξάμηνο Ε΄ή ΣΤ΄) πραγματοποιείται μηνιαία πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος ΥΜΠ3 «Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και Σχολικές Πρακτικές».

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, να εφαρμόσουν γνώσεις, να δοκιμάσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους στην πράξη και να αποκτήσουν εμπειρία διαχείρισης των ζητημάτων που προκύπτουν σε μια σχολική τάξη, παρακολουθώντας διδασκαλίες επί μία εβδομάδα και διδάσκοντας επί άλλη μία εβδομάδα ακολουθώντας την πορεία και την ύλη που προβλέπονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα.

Τέταρτο Έτος

Στο τελευταίο έτος σπουδών (εξάμηνο Ζ΄ ή Η΄) πραγματοποιείται εξαμηνιαία πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων ΥΜΠ4 «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις» και ΥΜΠ5 «Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις».

Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκονται τις θέσεις (ως προς τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας) πέντε ρευμάτων παιδαγωγικής σκέψης και όψεις του ζητήματος της αξιολόγησης (θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγική λειτουργία, κριτήρια, μορφές, τεχνικές, αποτελέσματα), ενώ, παράλληλα, σε χρονικό διάστημα 8 ημερών για δύο εβδομάδες παρακολουθούν διδασκαλίες και ακολούθως, για άλλες 6 εβδομάδες (4 ημέρες την εβδομάδα) διδάσκουν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης