Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σίτιση

Το Α.Π.Θ., μέσω της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, παρέχει δωρεάν σίτιση σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και δεν έχουν υψηλό εισόδημα οι ίδιοι ή οι γονείς τους (προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας), σε ομογενείς, Κύπριους, αλλοδαπούς που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Καθημερινά, η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη παρέχει περισσότερα από 15.000 δωρεάν γεύματα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ.

Στέγαση

Για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.500 κλινών. Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Παράλληλα το Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. διευκολύνει την αναζήτηση στέγης των φοιτητών.

Υγειονομική Περίθαλψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Στις εγκαταστάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (Κάτω Λέσχη, είσοδος από Εγνατία) μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες οι φοιτητές που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Στα Ιατρεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης παρέχονται Α’ Βοήθειες, κλινική εξέταση (χωρίς την δυνατότητα συνταγογράφησης), εμβολιασμοί και συμβουλές σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δομές:

  1. Το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  2. Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
  3. Η Διαγνωστική Μονάδα της Οδοντιατρικής Σχολής

Στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών του Α.Π.Θ. που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες