Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/και φοιτήτριες να μετακινηθούν για Σπουδές ή/και για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικές Πληροφορίες

Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση καθορίζεται ως εξής:

  • Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 έως 12 μήνες
  • Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση: από 2 έως 12 μήνες

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές ή για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών:

  • Κατά τη διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών
  • Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών
  • Κατά τη διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)

Υπεύθυνοι Προγραμμάτων ERASMUS – ECTS Συντονιστές

Erasmus+ Σπουδές

Ζάχος Δημήτριος

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Erasmus+ Πρακτική

Τουρτούρας Χρήστος

Erasmus Mundus

Τουρτούρας Χρήστος

Erasmus International

Τουρτούρας Χρήστος