Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. λειτουργούν τρία εργαστήρια:

ΕΜΑΓΕΚ

ΕΜΑΓΕΚ Εργαστήριο ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και έχει ως αντικείμενο αφενός τη διεξαγωγή έρευνας στο διεπιστημονικό πεδίο της Ανάγνωσης και της Γραφής, με εστίαση στην καταγραφή και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές συντελούνται σε εκπαιδευτικά αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, και αφετέρου τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με τη μορφή υπηρεσιών υποστήριξης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και φορέων που σχετίζονται με την ανάγνωση.

ΕΠΕρΕφΕ

ΕΠΕρΕφΕ Εργαστήριο ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, τη διάδοση και την εφαρμογή της παιδαγωγικής γνώσης με σκοπό να συνεισφέρει στις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, καθώς και στις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες της κοινωνίας, των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των παραγόντων της εκπαίδευσης, επιδιώκοντας, παράλληλα, μαζί τους ανοιχτό, διαρκή και γόνιμο διάλογο.

Di.Des

dides ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και έχει ως αντικείμενο την προώθηση των ανοικτών και ελεύθερων λογισμικών στην εκπαίδευση, την εκπαίδευση των φοιτητών/τριων και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στα ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά που αφορούν τις επιστήμες STEM, την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου και την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στα Αναλυτικά Προγράμματα των αντικειμένων που θεραπεύει.