Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

 1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
 2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
 3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Επιλέξιμα Κράτη για Κινητικότητα

 • Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
 • Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EΟX (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)
 • Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ
Για την υλοποίηση μετακίνησης είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Ιδρύματος Υποδοχής.

Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής

Οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής.
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 • Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 • Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής.
 • Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα.