Δημήτρης Χαραλάμπους ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Χαραλάμπους Δημήτριος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Εκπαιδευτική Πολιτική

 Γραφείο 709

 2310 991224

 dphchar@eled.auth.gr

Ο Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους είναι απόφοιτος του Τμήματος Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στον Τομέα Παιδαγωγικής της ίδιας Σχολής (1984-1990), ενώ από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 1991 πραγματοποίησε ελεύθερες μεταδιδακτορικές σπουδές στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Εργάστηκε ως μέλος Δ.Ε.Π. στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας/Α.Π.Θ., στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από τον Απρίλιο του 2009 υπηρετεί ως καθηγητής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εκπαιδευτική Πολιτική, την Έρευνα των Σχολικών Εγχειριδίων και την Ιστορία της Εκπαίδευσης.

 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2015). Έθνος, Κοινωνία, Παιδεία: Η Μέση Εκπαίδευση και οι Οργανώσεις του Καθηγητικού Κόσμου κατά την περίοδο της Αγγλικής Κατοχής στην Κύπρο, τόμ. Α’. Αθήνα: Μεταίχμιο – Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου. [σελ. 863]
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2015). Έθνος, Κοινωνία, Παιδεία: Η Μέση Εκπαίδευση και οι Οργανώσεις του Καθηγητικού Κόσμου κατά την περίοδο της Αγγλικής Κατοχής στην Κύπρο, τόμ. Β’: Οι πηγές. Αθήνα: Μεταίχμιο – Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου. [σελ. 542]
 • Kαψάλης, Aχιλ. Γ. & Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2008). Σχολικά Eγχειρίδια: θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική. Aθήνα: Μεταίχμιο [σελ. 397] (1η έκδοση: Αθήνα, Έκφραση, 1995).
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2001). Iστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Kύπρο 1898-1960, τόμος A. Αθήνα: Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων – Eλληνικά Γράμματα. [σελ. 626]
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2001). Iστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Kύπρο: οι πηγές 1898-1931, τόμος B. Αθήνα: Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων – Eλληνικά Γράμματα. [σελ. 369]
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2001). Iστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Kύπρο: οι πηγές 1936-1960, τόμος Γ’. Αθήνα: Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων – Eλληνικά Γράμματα. [σελ. 728]
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (1997). H ίδρυση του πρώτου δημόσιου γυμνασίου στην Kύπρο: αναζητήσεις, θέσεις και αντιθέσεις, Παγκύπριο Γυμνάσιο. Λευκωσία. [σελ. 141]
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (1990). Eκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη μεταπολεμική Eλλάδα (1950-1974). Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. [σελ. 345]
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (1987). O Eκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. [σελ. 168]
 • Ηλιάδου-Τάχου, Σ. Μαυροσκούφης, Δημ. Κ., Μπέτσας, Γ. & Φούκας, Βασ. Α. & Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2018) (επιμ.). Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2007) (επιμ.). Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2006) (επιμ.). Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2018). «Η εθνική διαπαιδαγώγησις της Ελληνικής νεολαίας της αλυτρώτου Κύπρου»: Tο αποικιακό νομοσχέδιο του 1952 για τον έλεγχο της μέσης εκπαίδευσης και η ελληνική άμυνα. Στο: Γ. Γρόλλιος & Χ. Τζήκας (επιμ.). Ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της εκπαίδευσης (Τιμητικός τόμος στη μνήμη του Καθηγητή Σπύρου Ράση) (σσ. 145-168). Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2017). Στο σταυροδρόμι της αποικιακής εξουσίας και της εθνικής-ενωτικής πολιτικής: Η περίπτωση των αναγνωρισμένων γυμνασίων στην Κύπρο κατά τη δεκαετία του 1930. Στο: Δ. Φωτεινός, Περσ. Σιμενή & Ν. Παπαδάκης (επιμ.). Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις (Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Σήφη Μπουζάκη) (σσ. 702-731). Αθήνα: Gutenberg.
 • Charalambous, D. Ph. & Mοutsios, S. (2014). Education Policy Developments in Greece. In: V. Nicolesku, F. Stanciiu & M. Dramnescu (eds). 15th International Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education-Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries. (pp. 20-32). Bucharest: Lumina Publishing.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2009). Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι ‘πολιτικές των άκρων’. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχ. 13, 54-85.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2008). Φύλο και διδασκαλικός συνδικαλισμός στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Στο: Πρακτικά του 5ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Πάτρα 4 & 5-10-2008) (Ψηφιακή Έκδοση: http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/index.htm).
 • Charalambous, D. Ph. & Pavlidou, E. (2008). The institution of the Institutes of Vocational Training in Greece (1992-2008). In: Πρακτικά του 11ου διεθνούς συνεδρίου της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευση: Further Education in the Balkan Countries (Ικόνιο-Τουρκία, 23 έως 26-10-2008).
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2007). Μεταπολεμική και μεταπολιτευτική εκπαιδευτική πολιτική: από την ασυνέχεια στη συνέχεια. Στο: Δημ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.). Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική (σσ. 121-144). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2006). Το αντιμεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό ρεύμα: από τη μετεμφυλιακή στην πρώιμη μεταπολιτευτική περίοδο. Στο: Δημ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.). Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης (σσ. 259-283). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. & Γκανάκας, Ι. (2006). Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: επίσημες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχ. 7, 13-41.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (2002). Εθνική και αποικιακή εκπαιδευτική πολιτική στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο: το ζήτημα του ελέγχου των δασκάλων (1895-1929). Στο: Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης (σσ. 153-164). Αθήνα: Gutenberg.
 • Charalambous, D. Ph. (2000). From the Influences of the Enlightement to the Rise of National Ideology: The Case of Secondary Education in Cyprus during the 19th Century. In: N. P. Terzis (ed.). Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States (pp. 35-43). Thessaloniki: Kyriakides.
 • Χαραλάμπους, Δημ. Φ. (1993). Όψεις του γλωσσικού προβλήματος στην Eλλάδα: από τη δίκη των τόνων στην καθιέρωση του μονοτονικού (1941-1982). Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, τεύχ. 18, 39-62.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ